Giới thiệu 30 Tháng Mười Hai 2011 12:05:00 SA

tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên quận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015). Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế thiếu sót, vượt qua khó khăn ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch các ngành, các cấp năm 2011, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2011 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện các nội dung như tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng….

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh năm 2011, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tác dụng của phong trào yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2011- Năm Vì trẻ em”, “Năm thanh niên” của thành phố tại từng cơ quan, đơn vị với các biện pháp, giải pháp hoạt động; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm lập lại lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp cơ sở; từng bước đưa hoạt động cụm, khối thi đua vào nề nếp, có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.

Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm đi đôi với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”….Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện các mô hình, các gương “người tốt, việc tốt”, các cá nhân mới để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, các gương điển hình tiên tiến.

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN BIÊN TẬP                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

       
 
   
 

 

      Số:         /PTr                                           Quận 2, ngày  29  tháng 12  năm 2011

 

Phiếu cung cấp thông tin cập nhật website quận 2

Nguồn: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2011 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

Nội dung

Ảnh chụp/Văn thơ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2011   Ngày 29 tháng 12 năm 2011   Ngày 29 tháng 12 năm 2011

          Ký nhận                                Ký Biên Tập                             Ký Duyệt

 

 

 

 

 

          Năm 2011 là năm đầu tiên quận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015). Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế thiếu sót, vượt qua khó khăn ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch các ngành, các cấp năm 2011, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2011 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện các nội dung như tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng….

          Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh năm 2011, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tác dụng của phong trào yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

          Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2011- Năm Vì trẻ em”, “Năm thanh niên” của thành phố tại từng cơ quan, đơn vị với các biện pháp, giải pháp hoạt động; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm lập lại lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp cơ sở; từng bước đưa hoạt động cụm, khối thi đua vào nề nếp, có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.

          Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm đi đôi với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”….Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện các mô hình, các gương “người tốt, việc tốt”, các cá nhân mới để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, các gương điển hình tiên tiến.

 

                   CchcT

                   Người viết tin: Cải cách hành chính


Số lượt người xem: 48    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm