Tin tức sự kiện 14 Tháng Tám 2014 1:05:00 CH

Ngày 07, 08/10/2014: Thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

(Website Quận 2)- Ủy ban nhân dân Thành phố HCM vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014 như sau:

 
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI
1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức đang công tác tại các sở - ban ngành, quận - huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang hưởng lương ở ngạch cán sự và tương đương hoặc ngạch nhân viên, gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ.
b) Cán bộ bầu cử trong cơ quan nhà nước thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của 
chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.
c) Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh ở cấp xã, phường, thị trấn.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi
a) Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn ở vị trí việc làm có yêu cầu ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.
c) Đạt các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn của ngạch dự thi, cụ thể như sau:
- Về thời gian giữ ngạch: Có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 03 năm trở lên ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc).
- Về văn bằng, chứng chỉ: Phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
a) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.
b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm của 03 năm gần nhất.
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.
đ) Bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch và quyết định lương hiện hưởng.
 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 
Hội đồng thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên của Thành phố chịu trách nhiệm về nội dung thi, cụ thể:
1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cán sự hoặc tương đương
a) Môn kiến thức chung: Thi viết về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi là 90 phút.
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, hiểu biết của ngạch dự thi. Thời gian thi là 30 phút.
c) Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm ở trình độ A (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút.
d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, 
sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi 
là 30 phút.
2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương
a) Môn kiến thức chung: Thi viết về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi là 120 phút.
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, hiểu biết của ngạch dự thi. Thời gian thi là 30 phút.
c) Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút.
d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, 
sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 30 phút.
 
III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ, MÔN TIN HỌC TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH
Cán bộ, công chức tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học khi có một trong các điều kiện sau:
1. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức có tuổi đời từ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi 
trở lên đối với nữ.
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.
- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
- Công chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.
- Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
- Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT) còn trong thời hạn 2 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).
- Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15 tháng 4 năm 2011 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu trở lên).
- Công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22 tháng 6 năm 2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu).
2. Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 
IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Cách tính điểm
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b) Kết quả thi nâng ngạch để xác định người trúng tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định.
- Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và môn tin học nếu không được miễn thi).
- Có kết quả thi nâng ngạch tính theo quy định tại Điểm B Khoản 1 Mục này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2014 của cơ quan quản lý công chức đã được thông báo.
- Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì Hội đồng thi nâng ngạch có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.
 
V. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
1. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương và tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch.
Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 
Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 4) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ. 
2. Trên cơ sở danh sách và hồ sơ của các cơ quan gửi về, Sở Nội vụ 
thẩm định và tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện dự thi. 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2014 đến ngày 05/9/2014.
3. Chuẩn bị nội dung ôn và thi nâng ngạch: Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ, các sở ngành có liên quan để xây dụng nội dung thi theo Đề án đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.
Thời gian thực hiện: Từ 15/8/2014 đến ngày 05/9/2014.
4. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn và thi:
Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014.
5. Tổ chức ôn thi và thi 
- Thời gian ôn thi: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 30/9//2014.
- Thời gian thi: Từ ngày 07/10/2014 đến ngày 08/10/2014.
6. Thông báo kết quả thi và phúc khảo bài thi 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi, Hội đồng thi nâng ngạch công bố kết quả thi tại địa điểm thi, trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và cơ quan có thí sinh được cử dự thi (nếu có).
Phúc khảo bài thi được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 4) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.
7. Công bố kết quả trúng tuyển 
- Hội đồng thi nâng ngạch lập danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định công nhận kết quả.
- Công bố Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đến các cơ quan và bổ nhiệm ngạch theo quy định.
 
CCHC

Số lượt người xem: 1968    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm