Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Một 2014 8:20:00 SA

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

(Website Quận 2)-Ngày 9 tháng 11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ và nhân dân quận. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận 2 năm 2014.

 

Theo đó, chủ đề ngày pháp luật năm 2014 và các khẩu hiệu tuyên truyền như sau:
1. Chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
2. Khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.
 
Các đơn vị thực hiện, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức triển khai ngày pháp luật năm 2014
1. Đơn vị thực hiện:
a) Các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận 2;
b) Ủy ban nhân dân các phường;
c) Các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân;
d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc.
đ) Các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005; Hợp tác xã trên địa bàn quận.
g) Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Trung học phổ thông, Phổ thông cơ sở … trên địa bàn quận 2.
2. Nội dung thực hiện
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.
- Khẳng định mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt.
-  Các nội dung khác tùy theo tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Hình thức thực hiện
- Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh, Bản tin, Website;
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;
- Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quận.
3. Thời gian thực hiện
Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 trong thời gian từ ngày 03/10 đến hết ngày 30/11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03 đến ngày 09/11/2014.
 
Tổ chức thực hiện tuần lễ cao điểm
a) Tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ ngày 03/11/2014 đến ngày 9/11/2014.
- Hình thức thực hiện: Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức cấp phát tài liệu pháp luật; tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật; tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật hoặc tổ chức trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở...
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, UBND 11 phường (theo mục 1).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học thực hiện các nội dung nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Hàng tháng và trọng tâm trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật từ ngày 03/11/2014 đến hết ngày 09/11/2014.
b) Tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật.
- Hình thức thực hiện: Tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như treo, gắn áp phích, băng rôn, cờ phướn. 
- Cơ quan thực hiện: 
+ Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp Trung tâm Văn hóa quận thực hiện việc treo, gắn pano, băng rôn, cờ phướn dọc trên một số tuyến đường chính của quận và trụ sở Ủy ban nhân dân quận. Lựa chọn các nội dung chủ đề và khẩu hiệu tại mục II của Kế hoạch này phù hợp với từng vị trí treo, gắn pano, băng rôn).
+ Ủy ban nhân dân quận, phường thực hiện việc treo băng rôn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại trụ sở UBND phường và tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn hoặc pano trên các tuyến đường tại các khu dân cư, đồng thời vận động các cơ quan, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn thực hiện băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan đơn vị đó. Lựa chọn các nội dung chủ đề và khẩu hiệu tại mục II của Kế hoạch này phù hợp với từng vị trí treo, gắn pano, băng rôn).  
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
c) Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bản tin hàng tháng, trang thông tin điện tử.
- Hình thức thực hiện: Đưa tin, bài; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Cơ quan thực hiện: 
+ Phòng Tư pháp viết bài tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
+ Văn phòng UBND quận chỉ đạo Tổ phụ trách website quận tạo chuyên mục, chuyên trang về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên website quận  đồng thời chủ động đưa tin, bài về các hoạt động tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của các cơ quan đơn vị trên trang website quận.
+ Ủy ban nhân dân quận, các phường chỉ đạo việc phát thanh tuyên truyền tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
+ Trung Tâm văn hóa xây dựng các chương trình tuyên truyền, cổ động và đưa tin, bài về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và hoạt động tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các cơ quan, đơn vị trên Bản tin quận 2 trong số tháng 10 và tháng 11 năm 2014.
d) Các hình thức khác: Tùy theo tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, các phường có thể triển khai thực hiện“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 4426    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm