Tin tức sự kiện 07 Tháng Giêng 2015 2:30:00 CH

Tuyển dụng 27 viên chức Trường Cao đẳng nghề

 (Website Quận 2)-Thực hiện Kế hoạch số 305 /KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận về tuyển dụng viên chức năm 2014, Ủy ban nhân dân quận 2 thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề quận 2 năm 2014 như sau:

 

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG:

 

 

Stt

 

 

Tên vị trí việc làm cần tuyền

 

 

Số lượng viên chức cần tuyển

 

 

1

 

Giảng viên môn học chung

 

02

 

 

2

 

Giảng viên khoa học công nghệ thông tin

 

04

 

 

3

 

Giảng viên khoa kinh tế

 

11

 

 

4

 

Giảng viên khoa công nghệ ô tô

 

03

 

 

5

 

Giảng viên khoa điện

 

04

 

6

Giáo viên sơ cấp nghề

 

03

 

 

Tổng cộng

 

 

27

 

 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, được đăng ký dự tuyển:

-     Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

-     Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

-     Có đơn đăng ký dự tuyên;

-     Có lý lịch rõ ràng;

-     Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

-     Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

-     Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

-     Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-     Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

2. Tiêu chuẩn dự tuyển: người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

 

-     Vị trí Giảng viên môn học chung: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Luật học; Trình độ tin học chứng chỉ B, ngoại ngữ chứng chỉ B.

-     Vị trí Giảng viên khoa Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp Đại học; chuyên ngành Công nghệ thông tin; Trình độ tin học chứng chỉ B, ngoại ngữ chứng chỉ B.

-     Vị trí Giảng viên khoa Kinh tế: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế luật, Kinh tế vận tải, Thương mại. Trình độ tin học chứng chỉ B, ngoại ngữ chứng chỉ B.

-     Vị trí Giảng viên khoa Công nghệ ô tô: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực. Trình độ tin học chứng chỉ B, ngoại ngữ chứng chỉ B.

-     Vị trí Giảng viên khoa Điện: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kỷ thuật điện - điện tử. Trình độ tin học chứng chỉ B, ngoại ngữ chứng chỉ B.

-     Vị trí Giáo viên sơ cấp nghề: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tin học, quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. Trình độ tin học chứng chỉ A, ngoại ngữ chứng chỉ A.

III.   HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG TUYẺN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua việc hình thức xét tuyển trên hồ sơ và phỏng vấn.

2. Nội dung xét tuyển:

Việc xét tuyển viên chức được tiến hành như sau:

-     Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

-     Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (hoặc thực hành) về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của người dự tuyển.

3. Cách tính điểm xét tuyển:

a) Điểm học tập được xác định bàng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

 

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.


 

c) Trường hợp người dự tuyến được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điếm học tập đồng thời là điêm tốt nghiệp và được quy đôi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyền là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d, Khoản 3, Mục III, Thông báo này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d, Khoản 3, Mục III, Thông báo này.

4.  Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có điểm xét tuyển cao (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn, thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

Nếu người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyến.

c) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần

sau.

IV.THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM NỘP HỒ SƠ:

 

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

-      Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

-      Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh (hoặc chứng minh nhân dân) và hộ khẩu thường trú;

-      Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-      Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điếm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

-     Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-     Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển.

-     Bảng xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (khi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên đối với hợp đồng lao động tại vị trí dự tuyển), (nếu có)

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 X 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

2.Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

-     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 23 tháng 01 năm 2015.

 

-     Địa điểm nhận hồ sơ: trụ sở Trường Cao đẳng nghề quận 2. Địa chỉ: số 145, đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, quận 2.

Thông báo này được công khai trên phương tiên thông tin đại chúng của Thành phố và niêm yết công khai tại cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 2, website http://quan2.hochiminhcity.gov.vn, trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân quận 2 và Trường Cao đang nghề quận 2.

 

Nguồn VPUB

 


Số lượt người xem: 2108    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm