Tin tức sự kiện 13 Tháng Giêng 2015 3:50:00 CH

Tái định cư 741 căn hộ chung cư, lô R7

(Website Quận 2)-Hội đồng Bồi thường Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa xây dựng Kế hoạch bố trí tái định cư 741 căn hộ chung cư, lô R7 do Công ty cổ phần Đức Khải xây dựng tại khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh.

1. Số lượng căn hộ:

Số lượng căn hộ do Công ty cổ phần Đức Khải xây dựng tại khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 gồm có 741 căn, lô R7, trong đó:
- Loại căn hộ 02 phòng ngủ có diện tích 58,17m2 gồm: 248 căn
- Loại căn hộ 02 phòng ngủ có diện tích 71,61 m2 gồm: 200 căn
- Loại căn hộ 03 phòng ngủ có diện tích 79,9 lm2 gồm: 147 căn
- Loại căn hộ 03 phòng ngủ có diện tích 95,3 lm2 gồm: 146 căn
 
2. Đơn giá bán- giá thuê:
Theo Văn bản số 5681/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá bán tái định cư các căn hộ chung cư tại,khu tái định cư 30,22ha và khu 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố chưa phê duyệt giá bán căn hộ theo đơn giá không kinh doanh và giá bảo tồn vốn; Khi bố trí đối với các trường hợp mua theo giá không kinh doanh hoặc bảo tồn vốn được tạm tính theo giá tái định cư. Sau khi Uy ban nhân dân thành phô phê duyệt giá bán không kinh doanh và giá bảo tồn vốn, Ủy ban nhân dân quận 2 sẽ ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung về giá trị mua căn hộ theo quy định.
 
Đối tượng, nguyên tắc và thứ tự bố trí:
1. Đối tượng bố trí:
Các trường hợp có nhà ở, đất ở và đất nông nghiệp bị di dời trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đủ điều kiện tái định cư: được mua căn hộ chung cư theo giá tái định cư; được mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh; được xét mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh nếu không còn nơi ở nào khác (mặt bằng kinh doanh); được xét mua căn hộ chung cư theo giá bảo tồn vốn (hoặc thuê căn hộ chung cư theo giá bảo tồn vốn khấu hao 30 năm).
2. Nguyên tắc:
Việc bố trí tái định cư thực hiện theo nguyên tắc bố trí tương đương diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng (nhưng không quá 200m2/hộ), không hạn chế số lượng căn hộ chung cư tái bố trí tại khu tái định cư.
3. Thứ tự bố trí:
Việc tiếp xúc bố trí từng hộ dân có sự tham gia của Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và đại diện các đoàn thể quận giám sát, việc tố chức hiệp thương và chọn vị trí căn hộ theo thứ tự như sau:
- Các trường hợp có nhà ở, đất ở thuộc khu vực hạ tầng kỹ thuật (đường Ven Hồ, đường Vòng cung, đường Ven sông...) chưa bàn giao mặt bằng.
- Các trường hợp đã bàn giao mặt bằng đang ở căn hộ tạm cư (khu tạm cư phường An Lợi Đông, khu tạm cư 01 ha và chung cư lô J khu 17,3ha, phường An Phú) và đang nhận tiền tạm cư tự lo nơi ở chờ bố trí tái định cư.
- Các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, đang tạm cư tại chỗ.
- Các trường họp đã bàn giao mặt bằng (không ở nhà tạm cư, không được nhận tiền tạm cư).
4. Phương thức bố trí căn hộ:
Tính đến ngày 29/12/2014, có 173 hồ sơ đăng ký tái định cư tại khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 so với số lượng căn hộ tiếp nhận là 741 căn, lô R7. Hội đồng bồi thuủng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thống nhất phương thức bố trí căn hộ như sau:
4.1. Đối với căn hộ loại 02 phòng ngủ:
Giải quyết bố trí đối với các trường hợp được xét mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh nếu không còn nơi ở nào khác (mặt bằng kinh doanh), giá bảo tồn vốn (hoặc thuê căn hộ theo giá bảo tồn vốn khấu hao 30 năm), căn cứ vào biên bản tiếp xúc hiệp thương tại Ủy ban nhân dân phường và Ban Bồi thường giải phóng mặt bàng quận đăng ký nhận tái định cư tại khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 được xếp thứ tự tiếp xúc hiệp thương trước.
4.2. Đối vói căn hộ loại 03 phòng ngủ:
Giải quyết bố trí tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư theo giá tái định cư và giá không kinh doanh (trừ trưòng hợp được xét mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh nến không còn nơi ở nào khác), căn cứ vào biên bản tiếp xúc hiệp thương tại ủy ban nhân dân phường và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đăng ký nhận tái định cư tại khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 được xếp thứ tự tiểp xúc hiệp thương trước.
4.3. Các trường họp cá biệt sẽ trình Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm xem xét và giải quyết bố trí từng trường hợp cụ thế.
5. Xử lý các trường hợp chọn trùng căn hộ chung cư:
Trong trường họp có nhiều hộ dân chọn cùng 01 vị trí căn hộ, sẽ ưu tiên giải quyết như sau:
- Gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.
- Thương binh, gia đình Liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con là Liệt sĩ), gia đình cán bộ lão thành trước tháng 8/1945.
- Gia đình có công với cách mạng.
- Những trường hợp có tiêu chuẩn tái định cư cao hơn.
- Những trường hợp có diện tích đất ở bị thu hồi toàn bộ lớn hơn.
Đối với các trường hợp có cùng tiêu chuẩn ưu tiên cùng chọn 01 vị trí căn hộ chung cư không thể xét theo thứ tự ưu tiên thì tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.
6. Tổ chức bốc thăm:
6,1. Thành phần Tổ bốc thăm: Tổ bốc thăm được ủy ban nhân dân quận thành lập bằng Quyết định gồm: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 (Tổ trưởng), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận (Tổ phó) và các thành viên: Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Cựu chiến binh quận, đại diện người dân.
6.2. Hình thức bốc thăm: Bằng phiếu kín.
 
Phương thức thanh toán: Áp dụng theo điểm 1.2, khoản 1, mục IV, phần III của Phương án Tái định cư - Tạm cư số 175/PA-HĐBT ngày 16/10/2007, cụ thể:
1. Trường hợp được mua theo giá tái định cư:
1.1. Trường hợp diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng nhỏ hơn 56m2:
- Từ 56m2 trở xuống: thanh toán theo giá tái định cư.
- Từ 56m2 trở lên nhưng không vượt quá diện tích tiệm cận 20m2: thanh toán theo giá không kinh doanh. Diện tích vượt quá tiệm cận 20m2 thanh toán theo giá bảo tồn vốn.
1.2. Trường hợp diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng lớn hơn 56m2:
- Diện tích tiêu chuẩn tái định cư đuực hưỏng: thanh toán theo giá tái định cư.
- Diện tích chênh lệch giữa diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng và diện tích căn hộ tái bố trí nhưng không vượt quá diện tích tiệm cận 20m2: thanh toán theo giá không kinh doanh.
- Diện tích chênh lệch lớn hon 20m2 giữa diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng và diện tích căn hộ tái bố trí: thanh toán theo giá bảo tồn vốn.
2. Trường hợp mua theo giá không kinh doanh:
- Phần diện tích tiêu chuẩn được hưởng: thanh toán theo giá không kinh doanh.
- Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng và diện tích căn hộ tái bố trí: thanh toán theo giá bảo tồn von.
3. Trường hợp được xét mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh nếu không còn nơi ở nào khác (mặt bằng kinh doanh)'. Phần diện tích được bồi thường, hỗ trợ thanh toán theo giá không kinh doanh. Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích được bồi thường, hỗ trợ và diện tích căn hộ tái bố trí thanh toán theo giá bảo tồn vốn.
4. Trường hợp được xét mua căn hộ theo giá bảo tồn vốn: Thanh toán toàn bộ diện tích căn hộ tái bố trí theo giá bảo tồn vốn.
5. Xử lý chênh lệch: Áp dụng theo Quỵết định số 5592/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 kèm theo Bảng quy định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phương án Tái định cư - Tạm cư số 175/PA-HĐBT ngày 16/10/2007 tại điểm 3, cụ thể: 
- Trường họp diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng mua theo giá tái định cư lỏn hon diện tích căn hộ tái bố trí: phần diện tích chênh lệch được chi trả bàng tiền theo đơn giá 16.000.000 đồng/m2.
- Trường hợp diện tích tiêu chuấn tái định cư mua theo giá không kinh doanh lớn hon diện tích căn hộ tái bố trí: phần diện tích chênh lệch được chi trả bằng tiền theo đơn giá 8.000.000 đồng/m2.
6. Hỗ trợ chênh lệch vị trí: Theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố thì khu tái định cư 38,4ha, phường Bình Khánh không có hỗ trợ chênh lệch vị trí tái định cư.
7. Quy định về thanh toán một (01) lần, trả góp, trả chậm, thuê căn hộ:
Căn cứ khoản 3, 4, 5, mục IV, phần III của Phương án Tái định cư - Tạm cư số 175/PA-HĐBT ngày 16/10/2007, cụ thể:
7.1. Trường hợp hộ dân có tổng giá trị bồi thường, hồ trợ về nhà, đất đủ thanh toán giá trị căn hộ phải thanh toán một lần toàn bộ giá trị căn hộ được bố trí tái định cư.
7.2. Trường hợp hộ dân có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, tống giá trị bồi thường, hồ trợ về nhà và đất không đủ thanh toán giá trị căn hộ chung cư tại khu tái định cư, được ủy ban nhân dân phường xác nhận, thì được giải quyêt như sau:
- Được trả chậm, trả góp phần giá trị chênh lệch về nhà ở, đất ở với thời hạn tối đa là 15 năm, các khoản nợ được tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng Nhà nước trên số dư nợ, nhưng số tiên lần đâu nộp phải băng tông số tiền bồi thường hồ trợ về nhà và đất đã nhận.
- Trường hợp tổng số tiền bồi thường, hồ trợ về nhà và đất nhỏ hơn tổng số tiền mua căn hộ chung cư phục vụ tái định cư: các hộ dân thuộc đúng đối tượng được giải quyết bố trí căn hộ phục vụ tái định cư phải trả số tiền lần đầu là toàn bộ số tiền được bồi thường, hồ trợ về nhà, đất của hộ đó. Đối với số tiền còn lại sau khi đã trừ đi số tiền nộp lần đầu, nếu thanh toán một lần sẽ được giảm 10% trên số tiền còn lại; nếu thanh toán hết sau 01 năm sẽ được giảm 2% và các khoản nợ được tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng Nhà nước trên số dư nợ.
7.3. Các trường họp cá biệt, Hội đồng bồi thường hồ trợ và tái định cư của dự án sẽ xem xét và giải quyết cụ thể trên cơ sở kéo dài thời gian trả góp hoặc xét cho ký hợp đồng thuê nhà theo mức giá thuê được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết cụ the.
7.4. Đối với căn hộ cho thuê, lần đầu phải đóng một khoản tiền thế chân tương đương 01 năm thuê nhà và hàng tháng đóng tiền thuê định kỳ cho đơn vị có trách nhiệm quản lý. Khi người thuê không còn nhu cầu thuê nhà và làm thủ tục trả nhà thì đơn vị quản lý sẽ hoàn trả số tiền thế chân đã nộp trong thời hạn 30 ngày sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan đến căn hộ thuộc trách nhiệm người thuê phải thanh toán theo quy định (tiền điện, nước, các thiệt hại thuộc lỗi của người được thuê,...).
Trường họp người được thuê nhà sau một thời gian thuê có nhu cầu và đủ khả năng mua nhà thì được chuyển sang mua nhà (được mua theo giá của Quyết định bố trí tái định cư ban đầu).
 
Thời gian thực hiện bố trí:
- Đề nghị các hộ dân khi đến đăng ký phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền và bản chính phiếu đăng ký tái định cư (nếu có). Dự kiến thời gian thực hiện như sau:
- Ngày 30/12/2014 đến ngày 31/12/2014: Trình ký Kể hoạch.
- Ngày 05/01/2015 đến ngày 06/01/2015: Tổ chức cho các hộ dân tham quan căn hộ chung cư.
- Ngày 08/01/2015 đến 10/01/2015: Công bố Ke hoạch bổ trí, hiệp thương chọn vị trí căn hộ tái định cư và xử lý chọn trùng (nếu có).
- Ngày 12/01/2015 đến ngày 23/01/2015: Lập tờ trình và tham mưu quyết định bố trí tái định cư.
 
Quy trình bố trí căn hộ và phân công trách nhiệm: Quy trình bố trí căn hộ
 
Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận phối hợp Ủy ban nhân dân 05 phường, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận và các đoàn thể quận triển khai Kế hoạch bố trí tái định cư.
Buóc 2: Ban Bồi thường giải phóng mặt bàng quận chủ động xếp lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân 05 phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tố chức hiệp thương chọn vị trí căn hộ theo danh sách đăng ký và ký biên bản hiệp thương.
Trường hợp cùng chọn 01 vị trí căn hộ sẽ được xử lý như sau: hộ dân có thứ tự bố trí cao nhất sẽ được chọn căn hộ đã lựa chọn, các trường hợp hộ dân có thứ tự thấp hơn hoặc những trường họp bốc thăm không đạt phải chọn lại căn hộ khác.
Bước 3: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tham mưu Quyết định bố trí tái định cư đối với các trường hợp không chọn trùng vị trí căn hộ và các trường hợp đã xử lý chọn trùng.
Bước 4: Kể từ ngày Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định bố trí tái định cư cho từng hộ dân, Ban Bồi thường phối họp với ủy ban nhân dân 05 phường, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận bàn giao Quyết định bổ trí đến từng hộ dân.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận Quyết định bố trí tái định cư nếu hộ dân không thực hiện các thủ tục đóng tiền, ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và nhận bàn giao căn hộ với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận thì Quyết định bố trí tái định cư hết hiệu lực.
Sau khi người dân đã đóng tiền, ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và nhận bàn giao căn hộ, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận phối hợp với Ban Bôi thường giải phóng mặt bằng quận, ủy ban nhân dân 05 phường tiến hành thu hồi căn hộ tạm cư hoặc tiếp nhận mặt bàng trống theo quy trình (người dán phải có giấy cam kết trong thời hạn 07 ngày và được Ủy ban nhân dân phường xác nhận, tính từ ngày nhận căn hộ tái bố trí).
 
Nguồn VPUB
 

Số lượt người xem: 3745    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm