Tin tức sự kiện 04 Tháng Ba 2015 2:50:00 CH

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

 (Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận vừa xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chuẩn bị giao quân năm 2015.

Theo đó, Nội dung triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác đăng ký, quản lý và xét duyệt thanh niên sẵn sàng nhập ngũ
1.1. Công tác đăng ký, quản lý nguồn (tỷ lệ nguồn thanh niên đạt từ 4,5% trở lên so vói dân số có hộ khẩu thường trú)
- Phúc tra toàn diện nam công dân có hộ khẩu thường trú tại quận 2 tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ ngày 09/9/1990 đến ngày 08/9/1997) đưa vào đăng ký, quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng. Nắm chắc các đối tượng là đảng viên, đối tượng cảm tình đảng (đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp bồi dưỡng cảm tình Đảng, hiện đang theo dõi để phát triển Đảng viên), đoàn viên, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, cao đắng, đại học.
- Báo cáo số lượng, hồ sơ, danh sách phúc tra thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trước ngày 09/3/2015 (thứ Hai).
1.2. Thời gian tổ chức xét duyệt 2 cấp (phường, quận) Cấp phường tổ chức xét duyệt xong trước ngày 14/5/2015 (thứ Năm); Cấp quận dự kiến ngày 11/6/2015 (thứ Năm).
1.3. Phương pháp tiến hành
a. Triển khai xét duyệt từ cơ sở tổ dân phố, khu phố, phường.
b. Thành phần xét duyệt:
- Cấp cơ sở (tổ dân phố, khu phố): Bao gồm tổ trưởng tổ dân phố, Ban điều hành khu phố cùng công an khu vực, đoàn thể ở cơ sở; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường phân công thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình dự và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra.
- Cấp phường: Đảm bảo có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và 01 thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận được phân công phụ trách cùng 01 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận. Trước khi Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường họp xét duyệt, các thành viên gồm: Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Cựu chiến binh, Y tế, Mặt trận tổ quốc, Lao động Thương binh xã hội, Phụ nữ kiểm tra hồ sơ theo chức năng của cấp phường. Ban Chỉ huy quân sự phường có trách nhiệm tổng hợp số lượng, lập danh sách từng đối tượng theo quy định, đồng thời bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu Hội đồng thống nhất về thời gian họp xét duyệt. Phương pháp xét duyệt, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thông qua từng hồ sơ công dân, lấy ý kiến tập thể Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng (ưu tiên cho đảng viên, đối tượng đảng, đoàn viên, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trung cấp, cao đẳng, đại học để đưa vào danh sách đủ điều kiện khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2015).
 
Lưu ý: Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phải đánh giá khả năng đảm bảo nguồn thanh niên gọi khám sức khỏe, đủ sức khỏe từ 150% đến 200% theo chỉ tiêu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã giao và phân loại danh sách đủ 04 nội dung.
04 loại danh sách:
1. Danh sách miễn làm nghĩa vụ quân sự (Điều 30); miễn gọi nhập ngũ (Điều 29).
2. Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm:
a) Danh sách tạm hoãn chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
b) Danh sách tạm hoãn theo điểm e điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự (HS-SV đang học).
c) Danh sách tạm hoãn về chính sách (Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sỹ quan, binh sỹ đang phục vụ tại ngũ, Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang công tác tại vùng sâu, vùng xa...)
d) Danh sách hoãn theo Luật Dân quân tự vệ.
e) Danh sách hoãn vận dụng (gia cảnh, học vấn thấp..
3. Danh sách không xét tuyển và chưa xét tuyển về chính trị, đạo đức.
 
4. Danh sách đủ điều kiện khám sức khoẻ NVQS.
Ngoài ra còn có danh sách công dân còn hộ khẩu tại địa phương nhưng đi nơi khác sinh sống.
Qua kết quả xét duyệt thanh niên đủ điều kiện khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, từng phường nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, biên bản cấp mình tổng hợp báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận (thời gian sau 02 ngày xét duyệt), có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia xét duyệt.
2. Tổ chức sơ tuyển và khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự
2.1. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế và Bộ quốc phòng về hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng về những quy định gọi công dân nhập ngũ hàng năm.
Căn cứ vào nguồn công dân đủ điều kiện khám sức khỏe và dự báo về chỉ tiêu tuyển chọn - gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu đảng viên năm 2015 để quyết định về số lượng công dân điều khám sức khỏe không vượt quá 03 thanh niên đi khám tuyển được 01 người.
Vì vậy Y tế phường tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trước khi điều động khám sức khỏe.
2.2. Thời gian thực hiện: Giám đốc Bệnh viện quận 2 tham mưu thành lập Hội đồng khám và đoàn khám sức khỏe. Tổ chức khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, thời gian dự kiến từ ngày 30/6/2015 đến 10/7/2015.
Tổ chức xét nghiệm HIV, các chất gây nghiện 100% thanh niên trúng tuyển để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi đơn vị nhận quân đến tiếp nhận hồ sơ.
3. Công khai, bình cử
3.1. Công khai nam công dân sẵn sàng nhập ngũ qua xét duyệt 02 cấp
3.1.1. Đối tượng công khai: cụ thể từng diện 4 loại danh sách (riêng danh sách chưa xét tuyển và không xét tuyển theo Thông tư số 76/TTLT-BCA-BQP không công khai).
3.1.2. Phương thức tiến hành (Công khai trong Hội đồng; Công khai đến khu phố, tổ dân phố, xóm ấp; Công khai niêm yết danh sách ở các trụ sở: Phuờng, khu phố, tổ dân phố; Công khai trên đài phát thanh nội bộ của phường).
3.1.3. Thành phần (Cán bộ quận được phân công theo kế hoạch; Cán bộ phường được phân công theo kế hoạch; Cán bộ khu phố, tổ dân phố).
3.1.4. Thời gian Trước khi xét duyệt cấp phường; Sau khi xét duyệt cấp quận; Sau khi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.
3.2. Bình cử nam công dân sẵn sàng nhập ngũ
3.2.1. Đối tượng bình cử: Bình cử trong nhân dân (khu phố, tổ dân phố ); bình cử trong đoàn thể; Bình cử trong Hội đồng.
3.2.2. Thành phần (như phần công khai).
3.2.3. Thời gian: sau khi có thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
4. Chốt hồ sơ giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận và các đơn yị nhận quân Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2015.
5. Tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ thời gian ngày 21/8/2015 (thứ Sáu). 
Phương pháp tiến hành: Căn cứ vào kết quả thanh niên trúng tuyển; Ban Chỉ huy Quân sự quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký quyết định. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận ký lệnh gọi nhập ngũ đến từng công dân. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phối hợp các ban ngành, đoàn thể triển khai theo dõi việc phát lệnh gọi nhập ngũ. Tổ chức lễ phát lệnh nhập ngũ tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự quận với yêu cầu 100% thanh niên trực tiếp nhận lệnh.
6. Tổ chức Hội trại tòng quân
Thực hiện theo Hướng dẫn số 103/HD-CCT ngày 19/02/2012 của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh quân khu 7 và Hướng dẫn số 54/HD-PCT ngày 19/01/2013 của Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố về thống nhất nội dung chương trình tổ chức Hội trại tòng quân.
7. Tổ chức giao nhận quân tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng Quyết định số 2185/QĐ-TM ngày 21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng về tổ chức nghi lễ trong quân đội.  Thời gian tiến hành giao nhận quân: ngày 08/9/2015 (thứ Ba).
 

Số lượt người xem: 5427    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm