Tin tức sự kiện 22 Tháng Chín 2014 10:15:00 SA

Đồ án quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội diện tích 454,8ha

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân Thành phố HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội (diện tích 454,8ha) thuộc phường Thảo Điền và một phần phường An Phú, Quận 2.

 

Theo đó, Chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc lộ Hà Nội (diện tích 454,8ha) thuộc Phường Thảo Điền và một phần Phường An Phú, Quận 2 như sau:
 
Về chức năng quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư hiện hữu (diện tích  khoảng  6.130m2,  60  hộ  dân)  góc  đường Quốc Hương  và  đường  tạm song hành Xa  lộ Hà Nội (vị  trí mặt tiền Xa  lộ Hà Nội, phía  trước dự án cao tầng Thảo Điền Pearl) : 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất với đề xuất của UBND Quận 2 (công văn số 1797/ƯBND-QLĐT ngày 06/6/2014) kiến nghị ƯBND Thành  phố chấp thuận xác định chức năng quy hoạch sử dụng đất khu vực này  trong đồ án quy hoạch  phân  khu  tỷ  lệ  1/2000  nêu  trên  là "khu dân  cư hiện  hữu chỉnh  trang thấp tầng". Việc quản lý cảnh quan kiến trúc khu vực này căn cứ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu  tỷ  lệ 1/2000 sẽ được duyệt. Trước mắt công tác cấp phép xây dựng căn cứ Quy đỊnh về kiến  trúc nhà  liên kế hiện hữu  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Quy  định quản  lý không gian, kiến  trúc, cảnh quan Trục Xa  lộ Hà Nội  được UBND Thành phố phê duyệt  tại Quyết  định  số 1108/QĐ-UBND ngày 11/3/2014.
Về xác định quỹ đất giáo dục xây dựng trường học : 
Liên quan đến việc xác định quy mô, vị trí quỹ đất giáo dục trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội  (diện tích 454,8ha), ngày 07/6/2014 Văn phòng UBND Thành phố có công văn số 4318/VP-ĐTMT ngày  7/6/2014  và  Văn  phòng  Tiếp  công  dân  thành  phố  tại  công  văn  số 758/TCD-KTĐĐ  ngày  9/7/2014  giao  Sở Quy  hoạch - Kiến  trúc  chủ  trì,  phối họp với UBND Quận 2  kiểm  tra nội dung kiến nghị  công văn  số  09/CV-2013 ngày  14/5/2014  của Công  ty TNHH Đầu  tư Khởi Thành  và  đơn  kiến  nghị  đề ngày 14/5/2014 của bà Đoàn Thị Nhan và ông Lê Ngọc Thêm đề nghị xem xét lại chủ  trương quy hoạch khu đất của gia đình dự kiến  làm  trường học với quy mô  diện  tích  3.935,8m2,  nhằm  thửa  số  585,  tờ  bản  đồ  số  15,  bộ  địa  chính Phường  Thảo  Điền,  Quận  2;  đồng  thời  Sở  nhận  được  công  văn  số  11/2014-AĐG-CV-ĐT  ngày  16/6/2014  và  công  văn  số  12/2014-AĐG-CV-ĐT  ngày 18/6/2014 của Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Bất động sản An Điền Gia kiến nghị giữ nguyên chức năng sử dụng đất khu đất diện tích 12.896m2 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2 thuộc lô đất kí hiệu B6 theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của ƯBND Thành phố về duyệt đồ án thiết kế đô  thị  (riêng)  tỷ  lệ  1/2000 và quy  định quản  lý  không gian, kiến  trúc, cảnh quan trục Xa lộ Hà Nội, Quận 2. 
Về pháp lý đất và quy hoạch sử dụng đất: 
a.  Đối với  khu  đất 3.935,8m2 nhằm  thửa  585,  tờ  bản đồ số  15, bộ địa chính Phường Thảo Điền, Quận  2 do chủ  sử dụng đất và Công  ty TNHH Đầu tư Khỏi Thành : 
- Khu  đất nêu  trên có quy mô diện  tích 3.935,8m2 được Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BB914335 vào sổ GCN : CN00451 ngày 01/11/2010 với mục đích sử dụng đất hiện trạng là đất trồng cây  lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản và thuộc quy hoạch khu dân cư hiện hữu theo Quyết định số 367/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/01/2005 của ủy ban nhân dân Quận 2 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Thảo Điền (Khu 1), Quận 2.
b.  Đối  với  khu  đất  thuộc  diện  tích  khoảng  12.896m2 Xa  lộ  Hà  Nội, Phường Thảo Điền, Quận  2  do Công  ty  TNHH Thương mại  Kinh  doanh Bất động sản An Điền Gia dự kiến đầu tư : 
- Khu đất nêu  trên có quy mô diện tích khoảng 12.896m2 nằm mặt tiền Xa Lộ Hà Nội đã được Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Bất động sản An Điền Gia hoàn tất công tác bồi thường (ủy ban nhân dân Phường Thảo Điền xác nhận tại văn bản số 131/UBND ngày 29/11/2013). 
- Ngày 15/4/2010, Sở Quy hoạch - Kiến  trúc có công văn số 939/SQHKT-QHKTT  cung  cấp  thông  tin  quy  hoạch  kiến  trúc  tại  khu  đất  có  diện  tích 10.099,3m2 
(thuộc khu đất 12.896m2 nêu trên) cho Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Bất động sản An Điền Gia, theo đó xác định khu đất 10.099,3m2 có chức năng đất ở kết hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng. 
-Ngày  11/12/2012,  Ban  quản  lý  đường  sắt  đô  thị  có  công  văn  số 1693/BQLĐSĐT-QLDA1 xác định vị trí khu đất 12.896m2 nêu trên của Công ty nằm ngoài phạm vi giải tỏa của tuyến metro Ben Thành - Suối Tên nên không ảnh hưởng đến nhà ga An Phú (ga số 7) thuộc dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. 
- Hiện Công  ty An Điền Gia đã  nộp hồ sơ  tại Sở Xây dựng đề nghị  được công nhận chủ đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thương mại  - Văn phòng và căn hộ tại khu đất 12.896m2 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2 theo quy định. 
 
Đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: 
- Theo nhiệm  vụ quy hoạch phân  khu  tỷ  lệ 1/2000 Khu  dân cư Bắc Xa  lộ Hà  Nội  đã  được  ủy  ban  nhân  dân  Thành  phố  phê  duyệt  tại  Quyết  định  số 3508/QĐ-UBND ngày 29/6/2013 quy mô dân số quy hoạch  là 50.000 dân. Căn cứ Quyết  định  số  02/2003/QĐ-UBND  ngày  8/01/2003  của  ủy  ban  nhân  dânThành phố và QCXDVN 04/2008, diện  tích đất dành cho giáo dục  tại Khu dân cư Bắc Xa  lộ Hà Nội  phải  đạt  tối  thiểu  8,4ha.  Theo Thông  báo  cuộc  họp  số 2723/TB-SQHKT ngày 15/8/2013 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về góp ý  đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền và Phường An Phú, Quận 2 giữa Sở Quy hoạch  - Kiến  trúc, Ủy ban  nhân dân Quận 2 và Viện quy hoạch xây dựng (đơn vị  tư vấn)  ;  để đảm bảo đất giáo dục khả thi và phù họp, cuộc họp thống nhất phương án đề xuất của UBND Quận 2 về quy mô đất giáo dục khoảng 7,45ha,  trong đó đất giáo dục hiện hữu khoảng 5,3ha và đất  trường học xã hội  hóa 2,15ha (tính 50% diện  tích 4,3ha trường xã hội hóa); đồng thời nghiên cứu điều chỉnh  ranh các khu  đất giáo dục khả thi và phù hợp. 
- Tuy  nhiên  ngày  20/9/2013,  ủy  ban  nhân  dân  Quận  2  có  công  văn  số 3534A/UBND-QLĐT về  trình  thẩm  định  và  phê  duyệt  đồ  án  quy  hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội (diện tích 454,8ha), theo đó tổng diện tích đất giáo dục dự kiến bổ trí khoảng 8,69ha và đề xuất bổ sung 01 trường tiểu học  (diện  tích 6.200m2) dự kiến  bố  trí  tại  khu  đất  3.935,8m2 của Công  ty TNHH Đầu tư Khởi Thành nêu trên. 
- Tiếp  theo  ngày  6/6/2014,  ủy  ban  nhân  dân  Quận  2  có  cóng  văn  số 1797AJBND-QLDT  về  xin  ý  kiến  liên  quan  đồ  án  quy  hoạch  phân  khu  tỷ  lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa  lộ Hà Nội  (diện tích 454,8ha), Quận 2, theo đó xác định  tổng  diện  tích  đất  giáo  dục  cho  quy  mô  dân  số  50.000  dân  là:  9,339ha (7,189ha công  lập + 2,15ha ngoài công  lập), đề xuất  thêm 01 vị  trí  trường  tiểu học (diện tích 6.000 -  6.500m2) thuộc một phần lô đất kí hiệu 24 trước đây theo đồ án quy hoạch chi  tiết tỷ  lệ 1/2000 Khu dân cư An Phú 3  được Ủy ban nhân dân Quận 2 phê duyệt  tại Quyết định  số 8402/QĐ-UB-QLĐT ngày 28/12/2004 (ngoài vị  trí  trường tiếu học đã được Ủy ban nhân dân Quận 2 đề xuất tại công văn  số  3534A/ƯBND-QLĐT  nêu  trên). Vị  trí  trường  tiểu  học  này  thuộc  ranh khu đất 12.896m2 do Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Bất động sản An Điền Gia dự kiến đầu tư. 
- Theo Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân Thành Phố phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ- UBND  ngày  01/8/2008,  khu  đất  12.896m2 của  Công  ty  TNHH  Thương mại Kinh  doanh Bất  động  sản An Điền Gia  thuộc chức năng đất ở kết họp  thương mại  - dịch vụ  - văn  phòng;  đồng  thòi  theo  đồ  án  điều  chỉnh quy hoạch  chung Quận 2 đến  năm  2020  được ủy ban  nhân  dân Thành phố  phê duyệt  tại Quyết định  số  6707/QĐ-UBND  ngày  29/12/2012,  Lô  đất  kí  hiệu  24  này  được  điều chỉnh chức năng quy hoạch thành đất ở xây dựng mới. 
- Theo Quyết định 1108/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án  thiết kế đô thị (riêng) tỷ  lệ 1/2000 và Quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan trục đường Xa lộ Hà Nội, vị trí khu đất nêu trên  của Công  ty  TNHH Thương mại Kinh doanh Bất  động  sản An Điền Gia thuộc lô B6 với chức năng đất thương mại dịch vụ kết hợp ở. 
Từ  các  cơ  sở  nêu  trôn,  mặc  dù  bán  kính  phục  vụ  các vị  trí  đất  giáo  dục trường  tiểu  học  của đồ  án quy  hoạch phân khu  tỷ  lệ  1/2000 nêu  trên  chưa đạt yêu cầu theo quy định (<500m, không giao cắt với trục giao thông chính của đô thị). Tuy nhiên để quy hoạch mang tính khả thi, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và gây ảnh hưởng quyền lợi họp pháp của người dân. Đồng thời để quỹ đất giáo dục khả thi phù họp tình hình thực tế, đảm bảo cho đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa  lộ Hà Nội (quy mô 454,8ha) đạt được tính khả  thi  cao,  không  gây  ảnh  hưởng  đến  quyền  lợi  chính  đáng,  họp  pháp  của người  dân  theo  tinh  thần Nghị  quyết  số 16/2012/NQ-HĐND  ngày  05/10/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô  thị;sớm được phê duyệt nhằm phủ  kín quy hoạch phân khu  (quy hoạch chi tiết) tỷ lệ 1/2000 trên toàn địa bàn Quận 2; trên cơ sở đồ án quy hoạch chi  tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây đã được phê duyệt (đến nay vẫn còn hiệu lực pháp lý), Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố chỉ tiêu đất giáo dục đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội (quy mô 454,8ha), Quận 2 nội dung sau: 
 
- Chấp thuận tổng diện tích đất giáo dục khả thi của đồ án là 8,069ha (xem phụ  lục  1,  gồm  5,919ha  đất  giáo  dục  công  lập  +  2,15ha  đất  giáo  dục ngoài công lập (tính 50% quỹ đất giáo dục xã hội hóa 4,298m.
- Không bố trí thêm 02 vị trí đất giáo dục (trường tiểu học) tại 02 vị trí như đề  xuất  Ủy  ban  nhân  dân  Quận  2  tại  công  văn  số  1797/1JBND-QLDT ngày 06/6/2014. 
 
Lưu ý nội dung đồ án phải đảm bảo về chỉ tiêu công viên cây xanh và tuân thủ chỉ giới hành lang trên bờ sông, kênh, rạch theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2004 và Thông báo số 723/TB-VP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Giao Ủy ban nhân dân Quận 2 khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 
Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc trả lời các đơn kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Khởi Thành, của bà Đoàn Thị Nhan và ông Lê Ngọc Thêm đối với khu đất 3.935,8m2 nhằm thửa 585, tờ bản đồ số 15, bộ địa chính Phường Thảo Điền, Quận 2; đơn kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Bất động sản An Điền Gia đối với khu đất 12.896m2 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2 theo quy định.
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 4588    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm