Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười 2014 10:50:00 SA

Chương trình “Xây dựng phường không có tệ nạn ma túy”

(Website Quận 2)-Chương trình mục tiêu “3 giảm” của quận trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Xây dựng phường không có tệ nạn ma túy” trên địa bàn quận.

 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của ủy ban nhân dân phường và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong phòng, chống ma túy. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95-KL-TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát công tác phòng chống ma túy của các cấp ủy Đảng thông qua việc ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo các chi bộ cơ sở và đảng viên. Định kỷ sơ, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đon vị trực thuộc. Nắm và quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có khả năng phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy. 
 
2. Đánh giá, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại các phường và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng phường không có tệ nạn ma túy:
a) Định kỳ phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại các phường theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Trưởng Bộ Công an (tại Điểm 2, Mục a, b, Phần II trong Kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố ngày 19/5/2014).
b) Tổ chức cam kết và thực hiện xây dựng phường không tệ nạn ma túy: tổ chức cho các phường, khu phố, tổ dân phố ký cam kết xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy. Ủy ban nhân dân 11 phường phải có kế hoạch cụ thể để triển khai xây dựng phường không có tệ nạn ma túy phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa bàn. Hàng năm quận chọn một phường đặc thù để chỉ đạo làm điểm rút kinh nghiệm và trien khai nhân rộng.
 
3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng chổng ma túy ở phường: Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về pháp luật, ma túy, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thống kê người nghiện; kỹ năng vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy; kỳ năng quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống ma túy ở phường, bao gồm: Công an, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ y tế, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh...
 
4. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú; tổ  chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại Trường, Trung tâm, cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Đe án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn quận 2. Sử dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền trong khu dân cư về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luận phòng, chống ma túy; giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại ma túy, cách nhận biết người nghiện, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tố chức tôn giáo, người tiêu biểu trong phường, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư; tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Tổ chức các hội thi, giao lưu và nói chuyện chuyên đề tìm hiểu về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền và Đội công tác xã hội tình nguyện phường; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và trong nhân dân; mở các đợt cao điểm phát hiện tố giác tội phạm ma túy. Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: Treo băng rôn, panô, phát tờ gấp, trên hệ thống loa phát thanh các phường, họp tố dân phố, chiếu phim...; in và phát tài liệu tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy để tuyên truyền đến từng hộ dân, các địa điểm đông người qua lại; xây dựng các bảng tin tuyên truyền trong trường học, các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn, các điểm văn hóa của phường.
 
5. Đăng ký và quản lý người nghiện ma túy; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng chống tái nghiện: Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạng nghiện ma túy và lựa chọn hình thức cai nghiện theo quy định của pháp luật. Rà soát, thống kê, lập danh sách những người nghiện ma túy ở các phường; phân loại đối tượng nghiện để áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật xử lý vi phạp hành chính. Tổ chức các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của phường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thế thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện cho người đã hoàn thành cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình quản lý sau cai phù hợp, hiệu quả như mô hình quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lâm lỗi cộng đồng dân cư theo mô hình 5+1...
 
6. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở phường. Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm mua bán ma túy trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch trang bị công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tuần tra, canh gác; tổ chức tuần tra tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy tại phường, những người nghiện ma túy vi phạm phát luật hình sự đã chấp hành xong hình phạt tù từ các trại giam hoặc bị xử lý hành chính từ cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương...Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy qua các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao chất lượng xử lý tin báo tố giác tội phạm để động viên, tạo điều kiện nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự: Hộ, nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự, xe ôm tự quản, nhà trọ tự quản, dân phòng tự quản; nhà trọ không có tội phạm ẩn náu, hoạt động, khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động... làm nòng cốt trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu dân cư. Quan tâm động viên khen thưởng kịp thời lực lượng chức năng có thành tích xuất sắc và quần chúng tích cực tham gia, cung cấp thông tin liên quan công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Có chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác.
 
7. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy: Tổ chức tuyên truyền về các loại cây có chứa chất ma túy, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xóa bỏ kịp thời khu vực, địa điểm trồng cây có chứa chất ma túy.
 
CCHC
 

 


Số lượt người xem: 2390    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm