Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười 2014 8:55:00 SA

Tổng hợp ý kiến cử tri với Đại biểu Quốc Hội khóa XIII trước kỳ họp lần thứ 8

A. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI - BỔ SUNG: 
 
1. Luật Doanh nghiệp: 
- Mục 1,2 Điều 13 sửa đổi - bổ sung: Doanh nghiệp phải  thông báo bằng văn bản  cho  cơ  quan  đăng  ký  kinh  doanh  cấp  tỉnh  và UBND  cấp  huyện  nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính; 
- Mục 3 Điều 13: Bổ sung "Công khai  thời gian  hoạt động của Doanh nghiệp tại trụ sở chính"; 
- Điều 214: Trách nhiệm cơ quan có liên quan 
+ Cần phải nêu cụ  thể chức năng về quản  lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan cấp tỉnh, huyện và xã; 
+ Đồng thời  cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của Doanh  nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 
 
2. Luật Thi hành án dân sự: 
- Về việc xác minh điều  kiện thi  hành án: qui  định người  được thi hành án  tự xác minh điều kiện thi hành án, điều này gây khó khăn khi thực hiện. 
- Về thừa phát lại: Không nên đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, vì trên thực tế chế định  về Thừa phát  lại  vẫn  đang  được  triển  khai  thí  điểm,  chưa  có  sự  thống nhất  đồng đều nên việc đưa chế định Thừa phát lại vào dự thảo luật là không cần thiết. 
- Về thẩm quyền của Tòa  án nhân dân  trong thi  hành án dân  sự: Theo  quyết định hiện  hành việc  ra quyết  định đưa Bản án, quyết định về dân sự và hành  chính của Tòa án  ra thi hành và việc  tổ chức  thi hành án  thuộc  thấm quyền của cơ  quan Thi hành án Dân sự. Tòa án không có  thẩm quyền ra quyết  định THA Dân sự nên không hiểu rõ tình hình, kết quả thi hành bản án, quyết định do Tòa án ban hành dẫn đến sai sót và khó khăn khi thực hiện. 
- Bổ sung quy định: Đương sự có quyền khởi  kiện vụ án  hành chính đối  với các quyết định của cơ quan THA Dân sự và hành vi của người có thẩm quyền trong quá trình tổ chức THA. 
- Về quyền và nghĩa vụ Thi hành án: Bổ sung khoản 6 Điều  18 đối  với người đã là Chấp hành viên được bô nhiệm làm Chấp hành viên không qua thi tuyến. 
- Về thi hành quyết định Giám đốc thẩm, Tái  thẩm Điều  135 và 136: Đề nghị cần  bổ  sung  quyết  định  riêng  về  việc  giải  quyết  trường  hợp Bản  án  đã  được  thi hành xong nhưng bị xem xét lại  theo trình tự Giám  đốc thẩm, Tái thẩm mà kết quả trái ngược với quyết định đã được thi hành. 
- Tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán: Nên áp dụng Luật lao động. 
- Quản lý Hội  thẩm nhân dân: Nên do Đoàn Hội thẩm nhân dân quản  lý.
3. Luật Nghĩa vụ quân sự: 
-  Về thời hạn  tại ngũ  trong thời bình của Hạ  sĩ quan  và Binh  sĩ từ 18 tháng tăng lên 21 tháng. 
- Cần  tăng  cường xây dựng  lực  lượng Quân đội  nhân dân Việt Nam  chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc.
- Bên cạnh đó Quân đội còn phải thực hiện một số nhiệm vụ như cứu hộ, cứu nạn, phòng chống  thiên tai  Ẽ. ệ  từ đó  đã ảnh hưởng đến chất  lượng huấn  luyện của Quân đội. 
 
4. Luật Đầu tư: 
- Điều  3, khoản 3 bổ sung: Các nhà đầu  tư là  những  thực thể  tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh như được qui định tại khoản 1, Điều 3. 
- Điều 3, khoản 6: "Tổ chức kinh  tế có vốn đầu  tư nước ngoài" nên được mở rộng ra để bao gồm cả tổ chức kinh tế có chủ sở hữu là đầu  tư nước ngoài. 
- Điều 21, Khoản 2, điểm a: "Các công ty niêm yết" nên bỏ đi thừa. 
- Điều.28, khoản 3, điểm c: Nên bỏ điểm này.
- Điều 40, khoản 2: Bổ sung Chính  phủ có qui định chi tiết về việc lấy ý kiến thẩm tra cho từng loại dự án đầu tư. 
- Điều 43, khoản 1: cần đảm  bảo thời hạn hoạt động nhất quán giữa các Luật và quy định có liên quan. 
- Điều  73, Khoản  1  và 2: Tên gọi  "Giấy  chứng  nhận đăng  ký  đầu  tư" nên được  áp  dụng  cho  các  doanh  nghiệp  thành  lập  sau  khi  dự  thảo Luật Đầu  tư này được  thông qua  bởi Quốc  hội. Đối  với  doanh nghiệp vốn  nước  ngoài  được  thành lập  theo Luật Đầu  tư hiện  hành  thì cần giữ nguyên tên  gọi "Giấy  chứng nhận  đầu tư". 
 
5. Luật căn cước công dân: 
- Cần bổ sung thông tin  về nơi sinh  tại Điều 10. 
- Điều 18, khoản 1: Quốc hiệu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM phải ghi chữ in hoa, đồng thời  bổ sung thêm nội dung thông  tin về Quốc tịch trong thẻ Căn cước công dân, bởi vì với xu hướng toàn cầu hóa, thẻ Căn cước công dân có thể được sử dụng như Hộ chiếu khi đến các nước khác. 
- Điều 22, khoản  1: Các trường họp được  làm  thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân khi  có thay đổi địa chỉ cho ở, vì khi  thực tế công dân  thường xuyên di chuyển cho ở, nên cần quy định bắt buộc khi di chuyến cho ở  phải báo với cơ quan quản lý Căn cước công dân để kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia. 
- Điều  24, khoản 2, điểm a: Nên  sử dụng  cụm  từ "Giấy khai sinh" thay cho cụm từ "Giấy tờ về khai sinh". 
- Điều 24, khoản  2, điểm  c:  Nên  để cho người dân tự  chụp ảnh  nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu theo qui định của dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho người dân. 
- Điều 26: Nên quy định cụ  thể 04 khoảng thời  gian  thực hiện việc cấp  thẻ Căn cước công dân  tương ứng với 04 nơi qui  định tại Điều 23 của Luật nhằm  tạo thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền  khi thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ làm thẻ Căn cước công dân. 
 
B. Ý KIẾN PHẢN ÁNH TÂM TƯ NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI: 
 
1. Về khen thưởng, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức: 
* Cử tri Lê Minh Tuấn - phường Thảo Điền: 
- Vấn đề khen thưởng hiện nay không đảm bảo về chất và lượng. 
- Quốc hội  cần quan  tâm việc  tuyển chọn, cơ cấu,  đào  tạo đội ngũ cán  bộ, công chức nhà nước đầy đủ các tố chất, có tài, có đức. 
- Cần nghiêm túc xử lý cán bộ, công chức vi phạm  . 
 
2  Về các dư án: 
* Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Loan - phường An Phú: 
- UBND phường thu hồi đất của gia đình  tôi từ năm 2008 đến nay vẫn  chưa được giải  quyết bồi  thường. Đề nghị xem xét, giải quyết, nếu không thì  hủy quyết định thu hồi đất và trả đất lại. 
- Dự án 87ha  trên 10 năm vẫn chưa được thực hiện, đề nghị hủy qui hoạch. 
* Cử tri Nguyễn Tiến Hịnh  - phường Bình An: 
- Theo Công  văn  số 293  giá bồi  thường nhà -  đất không tăng giá  thì giá  tái định cư vẫn giữ nguyên giá mới phù hợp. 
- Giá  bồi  thường áp  dụng Nghị định 22 của Chính phủ, giá bán  lại  áp dụng Nghị định 84 , không thống nhất. 
- Gói hỗ trợ 16.000.000 được thực hiện ở đâu? Đề nghị  làm rõ. 
-  Xin  dược  dối  thoại  với  UBND  thành  phố  về  pháp  lý  thu  hồi  Đất,  bồi thường, hỗ  trợ, tái dịnh cư và công trình, kiến trúc xây dựng trên đất, 
- Yêu  cầu  thành phố  và  quận áp dụng bồi  thường 340m2 đất ớ  và  98m2 diện tích xây  dựng nằm  trôn đấl theo Luật đất dai năm 2013. 
 
3. Về hạ  tầng cơ sở: 
. Củ  tri  Trần Văn Lê -  phường Cát Lái: 
- Khu 50ha Cát Lái: Đèn giao thông tại ngã tư công nhân Cảng lưu  thông qua lại  rất đông, hiện  còn 01  căn nhà chưa thực hiện di dời, giải  tỏa nên  việc  lưu  thông  qua  lại  phải chuyển  sang hướng khác không  thuận  tiện  và rất  nguy hiểm. Đề nghị lãnh  đạo quận nên  vận động di  dời  hộ dân  đến nơi  khác để  lưu  thông qua  lại  trên 
tuyến đường này được thuận tiện. 
- Đường số  23 (số cũ)  nay đổi  thành đường số 69 nhưng không đồng bộ,  bị trùng lắp. 
-  Đường  đi  mỗi  khi  triều  cường  dâng, mưa  ngập  nước  nhưng  không  thoát nước được do bị  tắt nghẽn  hộ thông thoát nước (khu 50ha). 
- Cần tăng cường việc đăng ký  tạm  trú, tạm vắng tại các công trình. 
 
4. Ý  kiến khác: 
. Cử  tri Nguyễn Thị Mai  Lan  - phường Thảo Điền: 
-  Tòa  án các cấp nên  thực  hiện công việc nên  độc  lập, không nên  phụ  thuộc vào chính quyền địa phương. Dẫn  đến án hành chính của dân kết quả đều bị  thiệt. 
- Nghị quyết Trung ương 4;  Đã dược thực hiện nhưng chưa đi  vào chiều sâu, còn hình thức, chạy  theo thành tích, Iham nhũng quá nhiều, xử  lý chưa nghiêm. 
- Nộp  hồ  sơ  đăng  bộ  nhà  - đất  quá  lâu  vẫn  không giải  quyết  với  lý  do dân nằm trong Khu thể dục  thể thao Rạch Chiếc, Đề nghị xem  lại. 
.  Cử tri Nguyễn Thanh Thu - phường An Phú: 
- Quốc hội  nôn  xem  xét giảm sổ  lượng Đại  biểu Quốc hội  kiêm  nhiệm, nên tăng số Đại  biểu chuyên  trách. 
- Nên qui định rõ  thời gian  tổ chức các kỳ  tiếp xúc với cử tri. 
- Thời gian cấp GCNQSDD của quận 2 quá dài (45 ngày) so với qui định của thành phố. 
 
* Ông Nguyễn  Phước Hưng đại  diện  UBND quận  trả  lời một  số  ý  kiến với cử  tri  trong Hội  nghị: 
- Về ý  kiến cử  tri Nguyễn Thị Ngọc Loan - phường An  Phú: Nếu  bà Loan đồng ý  với kết quả Bản án phúc thẩm  thì  chủ đầu  tư sẽ thực hiện ngay. Sau  15 ngày quận sẽ trả  lời cụ  thể bằng văn bản. 
- Về  việc  xin  cấp GCN (dự án 131  ha) đề  nghị  cung cấp  tên  cụ  thể  từng hộ dân để kiểm  tra, giải  quyết theo qui  định. 
 
* Ý  kiến phát  biểu của  Đại  biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm  trong Hội nghị: 
- Về  góp ý  xây  dựng các dự  án  Luật: Cử  tri  tham  gia  góp  ý  rất  chi  tiết,  có nghiên cứu ... để khi  Luật được áp dụng sẽ đi  vào cuộc sống người dân. 
- Cử  tri  rất quan  tâm  đến  đội  ngũ  cán  bộ,  công chức,  nguồn  nhân  lực  phát triển của đất nước. 
- Luật tiếp công dân đã  có hiệu  lực từ  ngày 01/7/2014, đề nghị  lãnh đạo quận - phường có biện  pháp tuyên  truyền để người dân được  biết. 
 
Trên  dây  là  báo  cáo  tổng hợp ý  kiến  phát  biểu  của  cử  tri  quận  2  trong Hội nghị đại  biểu Quốc hội  khóa XIII  tiếp xúc cử tri  trước kỳ hợp lần  thứ 8. 
 
CCHC

 


Số lượt người xem: 2026    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm