Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười Một 2014 11:20:00 SA

Thông báo tuyển dụng 25 viên chức của Trung tâm Y tế dự phòng

(Website Quận 2)-Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận về tuyển dụng viên chức năm 2014, Ủy ban nhân dân quận 2 thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế dự phòng quận năm 2014.Theo đó, việc tuyển dụng 25 viên chức như sau:

 

I.  SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 

 

stt

 

Tên vị trí việc làm cần tuyền

 

Số lượng viên chức cần tuyển

 

1

 

An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng

 

05

 

2

 

Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

 

01

 

3

 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

01

 

4

 

Tham vấn hỗ trợ cộng đồng

 

04

 

5

 

Truyền thông giáo dục sức khỏe

 

01

 

6

 

Xét nghiệm

 

01

 

7

 

Y tế phường

 

09

 

8

 

Kế hoạch - Tài chính

 

03

 

Tổng cộng

 

25

 

              II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, được đăng ký dự tuyển: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển; Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển; Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

-     Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-     Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo đường.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển: người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

-     Vị trí An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành y, công nghệ thực phẩm. Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành y Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành nữ hộ sinh. Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Tham vấn hỗ trợ cộng đồng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành y, dược và các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng có liên quan về chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển. Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Truyền thông giáo dục sức khỏe: Tốt nghiệp Trung  cấp  trở lên, chuyên ngành y Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Xét nghiệm: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật viên xét nghiệm. Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Y tế phường: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành y dược Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

-     Vị trí Kế hoạch - Tài chính: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành y, kế toán. Trình độ A tin học, A ngoại ngữ trở lên.

III.   HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng:

 Việc tuyến dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển trên hồ sơ và phỏng vấn.

2. Nội dung xét tuyển:

Việc xét tuyển viên chức được tiến hành như sau:

-  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

-  Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (hoặc thực hành) về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của người dự tuyển.

3.   Cách tính điểm xét tuyển:

a)  Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyến ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyến và được quy đối theo thang điêm 100, tính hệ số 1.

b)  Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điếm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đôi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c)  Trường hợp người dự tuyến được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điếm học tập đông thời là điêm tôt nghiệp và được quy đổi theo thang điêm 100, tính hệ số 2.

d)  Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d, Khoản 3, Mục III, Thông báo này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng sổ điểm được tính tại Điểm c, Điểm d, Khoản 3, Mục III, Thông báo này.

4. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a)  Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b)  Có điểm xét tuyển cao (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được tuyến dụng của từng vị trí việc làm).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyến dụng thì người có điếm sát hạch (phỏng vấn, thực hành) cao hơn là người trúng tuyến.

Nếu người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyến theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

 c)  Không thực hiện việc bảo lưu kêt quả cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

  IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

-     Đon đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

-     Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh (hoặc chứng minh nhân dân) và hộ khẩu thường trú;

-     Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-     Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

-     Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-     Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển.

-     Bảng xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (khi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên đối với hợp đồng lao động tại vị trí dự tuyển), (nếu có)

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 X 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

-     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 12/12/2014.

-     Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Trung tâm Y tế Dự phòng quận 2. Địa chỉ: số 06, đường Trịnh Khắc Lập, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận: http://quan2.hochiminhcity.gov.vn, niêm yết tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân quận 2 và Trung tâm Y tế Dự phòng quận.

CCHC


Số lượt người xem: 7214    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm