Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Hai 2014 9:35:00 SA

Từ ngày 01/01/2014: Sinh viên có mã số hộ nghèo người dân tộc thiểu số hỗ trợ chi phí học tập 60%

(Website Quận 2)-Ban Dân tộc Thành phố HCM đề  nghị  Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với  sinh viên người dân  tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014-2015 đang học tại các cơ sở  giáo dục đại  học.
 
Theo đó, tham  mưu  Ủy  ban  nhân  dân  quận  -  huyện  triển  khai  Hướng  dẫn  liên  tịch  đến Ủy ban  nhân dân  phường -  xã - thị  trấn về chính sách  của Thành phố và  tuyên truyền  đến nhân  dân,  nhất  là  đối  với  các  địa  bàn  có  đông  đồng  bào  dân  tộc  dân  tộc  thiểu  số  sinh sống; Phối  hợp Phòng  Lao động -  Thương  binh  và Xã  hội  quận -  huyện  thực  hiện  tốt việc thâm  định hồ sơ  và chi trả kinh  phí hỗ trợ theo đúng  Hướng dẫn  liên tịch; Hàng năm, trước ngày  30/9  Văn phòng  Ủy ban nhân dân quận -  huyện thống kê số sinh viên  thuộc đối  tượng được  hỗ trợ  chi  phí học  tập báo  cáo về  Ban  Dân tộc  để tổng hợp  và  phối  hợp với  Sở  Lao động  - Thương  binh  và  Xã  hội  (Thường  trực  Ban  Chỉ  đạo Giảm nghèo,  tăng hộ khá Thành  phố) lập  dự toán kinh  phí thực  hiện chế  độ hỗ trợ chi  phí học  tập.  Riêng  năm  học  2014-2015,  Văn  phòng  Ủy  ban  nhân  dân  thống  kê  và  báo  cáo Ban Dân tộc  chậm nhât  30/5/2015 theo  mẫu Phụ lục  II trong Hướng  dẫn liên tịch. Ban Dân  tộc Thành  phố rất  mong Văn  phòng Ủy  ban  nhân dân  quận  - huyện  quan tâm thực  hiện  tốt chính  sách  hỗ  trợ chi  phí  học  tập  đối  với sinh  viên  người  dân  tộc  thiểu số thuộc diện  hộ nghèo  và hộ cận  nghèo trên  địa bàn. 
 
Phạm vi điều chỉnh  và đối  tượng áp  dụng: 
Sinh viên  là  người  dân  tộc thiểu  số  thuộc  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  thành  phố  giai đoạn  2014-2015 (có  mã sô  hộ  nghèo), thi  đỗ  vào học  đại  học,  cao  đẳng hệ chính  quy  tại các cơ sở giáo dục đại  học, bao gồm:  đại  học, học viện, trường đại  học, trường cao đẳng. Không  áp  dụng  đối  với  sinh  viên:  Cử  tuyển,  các  đối tượng  chính  sách  được  xét tuyển,  đào tạo theo  địa chỉ,  đào tạo  liên thông,  văn  bằng hai  và học  đại  học, cao  đẳng sau khi  hoàn  thành  chương  trình  dự  bị  đại  học;  sinh  viên  các  cơ  sở  giáo  dục  đại  học  thuộc khối quốc  phòng, an  ninh.  Điều kiện được hưởng chính sách.
 
Để  được  hưởng  chính  sách  hồ  trợ  chi  phí  học  tập,  sinh  viên  phải  đáp  ứng  đủ  các điều kiện sau: 
 
Sinh  viên  là  người  dân  tộc thiểu  số thuộc  hộ  nghèo  và  hộ cận  nghèo thành  phố giai đoạn 2014-2015 (có mã số hộ  nghèo). 
 
Thi  đỗ  vào  học  đại  học, cao  đẳng  hệ  chính  quy  tại  các cơ  sở giáo  dục đại  học, bao gồm: đại  học, học  viện,  trường đại  học, trường  cao đẳng  tại  năm  tham dự tuyển  sinh theo đúng  quy  định của  cơ quan  Nhà nước  có thẩm  quyền  về quy  chế tuyển  sinh  đại  học, cao đẳng. 
 
Mức hỗ trợ  chi  phí  học tập  bằng 60%  mức lương cơ  sở và  được hưởng không  quá 10 tháng/năm  học/sinh viên;  số năm  được hưởng  hỗ trợ chi  phí  học tập theo thời  gian  đào tạo chính thức. 
 
Về trình tự, thủ tục và hồ sơ: 
 
Trong  vòng 30  ngày  kể từ  khi  bắt  đầu  khai  giảng năm  học, sinh  viên  thuộc  đối tượng thụ  hưởng gửi phòng Lao động-Thương  binh và Xã  hội quận -  huyện hồ sơ gồm; Đơn  đề  nghị  hỗ trợ  chi  phí  học tập  của  sinh  viên, có  xác  nhận của  Ủy  ban  nhân dân  phường  -  xã  -  thị trấn  về hộ  nghèo hoặc  hộ cận  nghèo thành  phố, và có  xác  nhận của Hiệu trưởng cơ sở  giáo dục Đại  học. (mẫu  đơn theo  phụ lục I). Giấy khai  sinh (bản  sao); Khi  nhận chi  phí hỗ  trợ theo chính  sách từ lần  thứ 2 trở  về sau, sinh  viên bổ sung; Biên  lai  học phí  từng năm  học hoặc  học kỳ  (bản sao  có chứng thực);  trường  hợp sinh  viên  được miễn  học  phí  thì  nộp Giấy xác nhận  đang  theo  học do  Hiệu  trưởng cơ  cở giáo dục đại  học cấp. 
 
Đối  với sinh  viên chưa  thuộc diện  hỗ trợ  chi phí  học tập, nếu trong năm  học, gia đình  sinh  viên  được  bổ  sung  diện  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  thì  nộp  hồ  sơ  bổ  sung  đối tượng  hưởng chính sách làm  căn cứ chi  trả chi phí  học tập trong kỳ  tiếp theo. 
 
Trường  hợp trong  quá trình  học tập, sinh  viên thuộc  đối tượng  được hưởng chế độ  hỗ  trợ  chi  phí  học  tập  không  nộp  đơn  đề  nghị  kèm  theo  đây  đủ  các giây  tờ  cân  thiết theo qui định  thì chỉ  được chi  trả chi  phí học  tập tính  từ ngày  phòng Lao  động -  Thương binh  và  Xã  hội  nhận  được  đây  đủ  hô  sơ  đên  khi  kêt  thúc  khóa  học  và  không  được  giải quyết  truy  lĩnh tiền  hỗ trợ chi  phí  học tập đối  với thời  gian đã  học từ trước thời  điểm sinh viên gửi  hồ sơ đề nghị  kèm theo các  giấy tờ cần  thiết có liên quan.
 
Thẩm định hồ sơ phòng Lao động - Thương  binh và  Xã hội  quận  -  huyện  nơi sinh  viên có  Hộ khẩu thường trú có  trách nhiệm  tiếp nhận  đơn  hỗ trợ chi  phí học  tập của sinh  viên nộp  (sau khi có  xác  nhận  đầy  đủ  trên  đơn)  thẩm  định,  phê  duyệt  danh  sách  đôi  tượng  được  hưởng chính  sách và  xây dựng  dự toán  kinh phí  thực hiện  chê độ hỗ  trợ chi  phí  học tập cho  sinh viên  gửi  cơ  quan  tài  chính  cùng cấp,  trình  cấp  có  thẩm  quyên  phê  duyệt. Thủ  trưởng cơ sở  giáo  dục  đại  học  chịu  trách  nhiệm  về  tính  chính  xác  của  nội  dung  ghi  trên  giấy  xác nhận  của sinh viên.
 
Quy định dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập:  
 
Sinh  viên  bỏ học  hoặc bị  kỷ  luật buộc  thôi  học thì  không được  nhận  kinh  phí hỗ trợ chi  phí học  tập  kể  từ thời  điểm  Quyết  định  kỷ  luật có  hiệu  lực. Trường  hợp sinh  viên đã nhận  kinh  phí hô  trợ chi  phí học tập  mà  bỏ học  hoặc bị  kỷ  luật buộc  thôi  học thì  phòng Lao động -  Thương binh  và  Xã hội  dừng thực  hiện chi  trả kinh  phí  hỗ trợ  chi  phí học  tập vào kỳ  học tiếp theo. 
 
Sinh  viên bị  đình  chỉ học  tập (có thời  hạn) thì  không được  nhận  kinh  phí  hỗ trợ chi  phí  học tập  trong thời  gian  bị  đình  chỉ,  trừ  trường  hợp dừng  học do  ốm  đau, tai  nạn, học  lại,  lưu  ban  hoặc  dừng  học vì  lý  do  khách  quan  được  nhà  trường  xác  nhận. Trường hợp sinh  viên  đã  nhận  kinh  phí  hỗ  trợ  chi  phí  học tập  mà  bị  đình  chỉ  học  tập  thì  phòng Lao động -  Thương binh  và  Xã  hội  thực hiện  khấu  trừ số tiền  tương  ứng với  số tháng  bị đình chỉ  học tập vào kỳ  học tiếp theo sau  khi sinh  viên nhập  học lại. 
 
Thời  điểm  thực  hiện  chính  sách  hỗ  trợ  sinh  viên  quy  định  tại  Hướng  dẫn  liên tịch này  được áp dụng  từ ngày  01 tháng 01  năm 2014. 
 
CCHC

Số lượt người xem: 2502    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm