Tin tức sự kiện 08 Tháng Giêng 2015 3:00:00 CH

Chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân Thành phố HCM vừa yêu cầu việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

 

Theo đó, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố:
 
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần tạo được sự chuyển biến thực chất, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác cũng như tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thàiih công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị.
 
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 trong cán bộ, đảng viên về phẩm chất "trung thực" và "trách nhiệm", "gắn bó với nhân dân", "đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", chú trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên cơ sở nguồn tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành.
 
Kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, hướng tới hiệu quả thiết thực, chăm lo nâng cao đời song nhân dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, tính trung thực, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
 
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.
 
   HƯỚNG DẪN 
Học tập chuyên đề năm 2015
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm gắn bó với nhăn dân; đoàn kết, xây dựng Đảng vững sạch, vững mạnh"
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Bau Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quaiỊ, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, như sau:
 
I Mục đích, yêu cầu
 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mmh, tiếp nối nhũng chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.
 
II Tổ chức học tập và liên hệ:
 
- Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và lảm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất "trung thực" và "trách nhiệm"; gắn bó với nhân dân"; "đoàn kết, xây dựng Đảng vững sạch, vững mạnh" chú trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.
 
- Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo; 6 tháng và hằng năm; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên, Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dưng nêu trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị.
 
- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chinh trị - xã hội; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao.
 
- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, Mặt ừận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
III. Công tác tuyên truyền:
 
- Tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chi Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...); gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
- Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là nhũng người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó.
 
- Các cơ quan báo, đài ở Trung ương, địa phương và đài truyền thanh cơ sở tiếp tục tuyên truyền trên các chuyên ừang, chuyên mục, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở, chú ý gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
 
- Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt
chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, chú ý giới thiệu tập trung vào nội dung và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề.
 
IV Thời gian và tài liệu:
 
- Thời gian: Trong năm 2015.
- Tài liệu: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bỏ với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trưng ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hố Chí Minh biên soạn và phát hành, 
 
V. Tổ chức thực hiện:
 
1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp vớí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung chuyên đề tại Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2014.
 
2. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm tổ chức học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, báo cáo kết quả học tập với cấp ủy cấp trên trục tiếp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đáng trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Bí thư (thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương). Ban Tuyên giáo và bộ phận giúp việc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho
phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
3. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Nguồn VPUB

Số lượt người xem: 6512    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm