Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2018 4:45:00 CH

Ủy ban nhân dân quận 2: Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 2

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 2 ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình Đề án, các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Trung ương, Thành phố, Quận 2.

 

          Chi tiết văn bản xem trong tập tin đính kèm: Tại đây

          Ủy ban nhân dân Quận 2 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn Quận 2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 2 ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình Đề án, các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Trung ương, Thành phố, Quận 2.

2. Yêu cầu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn được phổ biến, đáp ứng nhu cầu thực tế các vấn đề liên quan đến pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên địa bàn.

Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của các cấp, các ngành, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan đơn vị, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quận nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để từng bước xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở.

Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa và bồi dưỡng rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân.

II. NỘI DUNG

1.1. Tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các luật mới được thông qua; nội dung của các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chính sách trong dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018

Tiếp tục phổ biến sâu rộng và theo chuyên đề Hiến pháp năm 2013, Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung lần một năm 2007, lần hai năm 2012), Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Luật đất đai năm 2013, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm, Luật giao thông đường bộ và các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực pháp luật từ năm 2018, năm 2019: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Hiệu lực: 01/07/2018); Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực: 01/01/2018); Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi (Hiệu lực: 01/07/2018); Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi (Hiệu lực: 01/01/2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 (Hiệu lực: 01/01/2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (Hiệu lực: 15/01/2018); Luật thủy sản sửa đổi (Hiệu lực: 01/01/2019); Luật lâm nghiệp (Hiệu lực: 01/01/2019); Luật quy hoạch (Hiệu lực: 01/01/2019); Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (Hiệu lực: 01/01/2018); Luật tiếp cận thông tin năm 2016 (Hiệu lực: 01/7/2018).

Phổ biến, giới thiệu những nội dung Luật điều ước quốc tế năm 2016 (Hiệu lực: 01/7/2016); các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tập trung phổ biến quy định của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và các nước; các điều ước quốc tế về Nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

Tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018: Luật tố cáo sửa đổi; Luật khám chữa bệnh sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật quản lý và phát triển đô thị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì có hiệu quả các mục phổ biến giáo dục pháp luật: đăng tải văn bản Luật, thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, hội thi, bài viết, tờ gấp trên trang thông tin điện tử: www.quan2.hochiminhcity.gov.vn; www.phongtuphapquan2.gov.vn;... nhằm giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách Nhà nước thực hiện tốt Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 2 về tổ chức thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018”.

1.2. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể của Trung ương và Thành phố

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”, Đề án“Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan”;

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018”;

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2018 – 2021;

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” và đến năm 2021.

Tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại Quận 2.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về tuyên truyền, phổ biến các thông tin về biển, đảo, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên.

Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Cựu Chiến binh (theo Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/06/2008 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam)

Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

 Tuyên truyền, phổ biến tập trung các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức xây dựng Đề án “Xây dưng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2020; Chỉ thị số 18-CTr/QU ngày 07/10/2016 của Quận ủy quận 2 về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tại quận 2 giai đoạn 2015 - 2020.

Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

1.3. Thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Quận 2

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tập trung kiểm tra tình hình thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; việc triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; công tác tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được phân công tại các kế hoạch của quận và các kế hoạch theo ngành dọc của các cơ quan, đơn vị.

1.4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục thực hiện hiệu quả xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, hội doanh nghiệp quận 2 trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

1.5. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện việc sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của Thành phố và của Quận 2.

 

 


Số lượt người xem: 747    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm