Tin tức sự kiện 07 Tháng Tám 2018 8:30:00 SA

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”  

 

Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch 198-KH/TU ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp thường xuyên từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và trong từng đơn vị; cảnh giác và có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ.

Hai là, Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm, phù hợp đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Ba là, Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 244-KL/TU ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục vụ trong từng đơn vị, nhất là khối văn phòng, cần thiết thì chuyển sang hình thức thuê, hợp đồng cung cấp dịch vụ.  

Bốn là,  Có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí (thu nhập tăng thêm, nguồn phúc lợi) để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các đơn vị. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế (ngoài các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, từng đơn vị, thông qua hội nghị cán bộ, công chức, thỏa ước lao động tập thể, chi hỗ trợ thêm (từ quỹ phúc lợi) cho các trường hợp thuộc diện này).

Năm là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Sáu là, Tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập; phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng, khen thưởng; xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Bảy là, Thường xuyên có đánh giá kết quả thực hiện các nội dung được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án…; hàng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch này; xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

CCHC


Số lượt người xem: 540    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm