Tin tức sự kiện 07 Tháng Giêng 2019 2:25:00 CH

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã trao đổi, quán triệt một số nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

 

          Nhân dịp chào cờ đầu năm 2019, với sự tham dự của Đảng bộ cơ quan chính quyền, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tập thể các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã trao đổi, quán triệt một số nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, rất mong tất cả các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

 

 

 

          Trong năm 2018, Đảng ủy cơ quan chính quyền, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND quận, Kế hoạch và Chương trình công tác của UBND quận đã ban hành. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ có ý thức trách nhiệm, tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo, đốc thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giáo dục, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, phòng, chống cháy, nổ và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thành phố và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

 

 

 

 

Thay mặt Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo quận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã biểu dương tập thể các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các chi bộ, các đoàn thể cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức đã nỗ lực, phấn đấu, tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan.

 

 

 

 

 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần phải tiếp tục nỗ lực có giải pháp khắc phục, nguyên nhân chủ quan đã được đúc kết tại Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy và tập thể Thành viên Ủy ban nhân dân quận, đó là:

- Công tác phát triển đảng viên chưa hoàn thành chỉ tiêu, một vài Chi bộ  chưa duy trì nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Một bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ về công tác dân vận chính quyền, còn hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tập thể và cá nhân phụ trách.

- Việc thực hiện Quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương chưa thực sự nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ủy ban có lúc, có việc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt, đeo bám kiến nghị các sở ngành trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Chất lượng tham mưu giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng thực thi công vụ.

- Có cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong công tác chủ trì, phối hợp giải quyết công việc, chưa tích cực đeo bám để tham mưu giải quyết những vấn đề vướng khó thuộc lĩnh vực được phân công. Ủy ban nhân dân quận chưa có biện pháp nghiêm khắc, xử lý đúng mức đối với tập thể, cá nhân liên quan thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm tham mưu thực hiện các nội dung, vụ việc theo kết luận, chỉ đạo.

 

 

 

 

Từ kết quả đạt được và hạn chế nêu trên, rút ra bài học kinh nghiệm:

-       Một là, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Nghị quyết của Quận ủy - Hội đồng nhân dân quận, kịp thời cụ thể hóa, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, bảo đảm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

-       Hai là, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện mục tiêu; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp tình hình thực tiễn; gắn chỉ đạo với kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, kiểm điểm, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, thống nhất.

-       Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tránh sự chồng chéo, nhất là vai trò cơ quan điều phối, xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau.

-       Bốn là, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành; huy động sức mạnh của xã hội, sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất.

Đối với nhiệm vụ chính trị năm 2019, đây là năm thứ tư triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, là năm thực hiện chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề của Thành phố “Năm đánh giá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”, đồng thời cũng là năm đẩy mạnh tiến độ thực hiện 07 chương trình đột phá và các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quận ủy – Hội đồng nhân dân quận, Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan, Kế hoạch và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị tập thể Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, chung sức, đồng lòng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng:

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên liên hệ, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nguồn quần chúng ưu tú phát triển đảng, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng trong công tác phát triển đảng viên năm 2019. Cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức rõ vai trò và thực hiện trách nhiệm nêu gương bằng những công việc cụ thể trong công tác, sinh hoạt; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của các đảng ủy viên, thành viên UBND quận, lãnh đạo tập thể đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên theo quy định.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Chi bộ theo quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình đảng viên và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Về công tác xây dựng chính quyền:

Một là, khẩn trương quán triệt chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Kế hoạch của Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận và Đảng bộ cơ quan chính quyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác năm 2019, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Từng Chi bộ, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tính năng động, sáng tạo của đảng viên và cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2019 ở mức cao nhất, nhất là kế hoạch đầu tư công, các công trình trọng điểm và nội dung trọng tâm từng lĩnh vực được phân công. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm, quy định thời hạn hoàn thành trong việc chuẩn bị và trình các kế hoạch, nội dung công việc thuộc Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận.

Hai là, tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; thường xuyên đi cơ sở, nắm sát tình hình thực tế, kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia giải quyết các công việc chung của Ủy ban nhân dân quận. Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao, nhất là một số lĩnh vực được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, quản lý tài chính – ngân sách, điều hành nhiệm vụ công ích, quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch... Tập trung đề xuất giải quyết các công việc liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thành phố và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách quy trình phối hợp xử lý hồ sơ, công việc trong nội bộ Ủy ban nhân dân quận, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản biên chế, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch, giữ gìn đạo đức công vụ, kịp thời ngăn chặn hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Bốn là, đảm bảo công tác tiếp công dân và xử lý thông tin tiếp nhận từ Đường dây nóng Thành phố và Quận theo quy định. Thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo quy định; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, làm việc với cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, giải quyết những kiến nghị chính đáng của các tổ chức và nhân dân.

Về phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân đề nghị cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng, cấp ủy Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị phát động sâu rộng các hoạt động gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả chủ đề năm 2019 về cải cách hành chính để toàn thể đảng viên, cán bộ, CNV tích cực tham gia các hoạt động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Chú trọng khen thưởng cơ sở, người lao động trực tiếp, gắn với chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể; công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua phải tạo sự khích lệ, đi vào thực chất, tránh hình thức, việc bình xét, động viên, khen thưởng phải theo quy định, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng việc, gắn với sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được cụ thể, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở quán triệt của đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại buổi chào cờ đầu năm 2019, toàn thể các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công nhân viên với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.


Số lượt người xem: 505    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm