Cải cách Hành chính 06 Tháng Chín 2014 2:45:00 CH

Tăng cường công tác cải cách hành chính.

(Website Quận 2)- Ủy ban nhân dân quận vừa yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 11 phường triển khai tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đó, Tiếp tục thường xuyên quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo và từng cán bộ công chức, viên chức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, hiểu đúng và làm đúng các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trên các lĩnh vực, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, phòng ban, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính: niêm yết công khai thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân thành phố, thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân quận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về thủ tục hành chính còn thiếu; sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính không còn phù hợp, thiếu sự đồng bộ, hạn chế tối đa các sơ hở, dễ nảy sinh tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Khắc phục ngay tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận áp dụng mô hình liên thông ở một số lĩnh vực, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra công vụ; định kỳ tự kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ thiếu tận tâm phục vụ người dân, tổ chức khi đến giao dịch, có hành vi nhũng nhiễu, trả hồ sơ nhiều lần, giải quyết hồ sơ trễ hạn.., không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thủ tục hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.  Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là lãnh đạo đơn vị trong việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hộp thư điện tử Thành phố để tiếp nhận, xử lý văn bản, trao đổi công việc hành chính của cơ quan. Tăng cường công tác tuyên truyền trong thực hiện công tác cải cách hành chính phong phú, đa dạng, nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2014.

Phòng Tư pháp quận cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) để đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm tại các đơn vị trên địa bàn quận. Hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường niêm yết công khai thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân thành phố, rà soát các quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp để hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được triến khai đồng bộ, thống nhất và thực sự có hiệu quả.
 
Phòng Nội vụ quận nên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định về chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan. Đưa nội dung thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức; khai thác và sử dụng có hiệu quả.  Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận (Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận), phòng Tư pháp quận và các cơ quan chuyên môn rà soát nhân sự Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ hành chính đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa và tham mưu Ủy ban nhân dân quận về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng của cán bộ công chức, có chính sách khuyến khích để cán bộ, công chức an tâm công tác.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được giao xem xét việc luân chuyển cán bộ, công chức để không làm ảnh hưởng đến điều hành và hiệu quả công việc. Bố trí cán bộ, công chức công tác ở Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ hành chính đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa và quan tâm công tác đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ, kỳ năng thường xuyên, có chính sách khuyến khích cán bộ, công chức an tâm công tác.
 
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận đảm bảo kế hoạch vốn ngân sách hàng năm cho việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiêt bị ứng dụng công nghệ thông tin, nhât là hạ tâng thông tin tại Ủy ban nhân dân phường.
 
Văn phòng ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm phối hợp phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân quận, ủy ban nhân dân phường tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông) triển khai thực hiện ISO điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; rà soát, kiểm tra hệ thống máy vi tính, đường truyền kết nối mạng đảm bảo việc sử dụng các phần mềm dùng chung, các phần mềm ứng dụng và phần mềm thực hiện theo quy trình liên thông thực hiện Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 25/2014/ỌĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-ƯBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường tính công khai, minh bạch đối với việc giải quyết hồ sơ hành chính trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với đối tượng, trình độ người dân; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thông qua màn hình cảm ứng, trang thông tin điện tử, phát phiếu thăm dò...Phối hợp phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Giao trả kết quả hồ sơ hành chính.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thông qua loa phát thanh tuyên truyền, Tờ tin của quận, trên trang thông tin điện tử (website quận).
 
CCHC

Số lượt người xem: 2155    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm