Cải cách hành chính lĩnh vực kinh tế 04 Tháng Năm 2018 2:45:00 CH

Ban hành hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

 Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, bám sát Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận kỳ 2014 - 2018, với đối tượng và phạm vi hệ thống hóa văn bản là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan, đơn vị theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản triển khai thực hiện. Với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 tại Ủy ban nhân dân các cấp, theo đó, Phòng Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận để ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường kỳ 2014 - 2018 và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện.

Hai là, tập huấn, hưng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận; công chức Tư pháp – hộ tịch trên địa bàn phường; theo đó, phòng Tư pháp là đầu mối tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân quận; công chức Tư pháp – hộ tịch phường; Các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường phối hợp thực hiện.

Ba là, tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản, theo đó, phòng Tư pháp là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận; Các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức rà soát, thực hiện hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, phối hợp, gửi kết quả rà soát về Phòng Tư pháp để tổng hợp; Trong quá trình triển khai rà soát, hệ thống hóa, các cơ quan, đơn vị (nếu thấy cần thiết) có thể sử dụng cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND.

Bốn là, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn quận;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn phường. Niêm yết danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực tại trụ sở; đăng kết quả hệ thống hóa lên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Năm là, Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018.

cchc


Số lượt người xem: 952    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm