Thông tin tổng hợp 13 Tháng Sáu 2018 4:40:00 CH

Nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc tại Phòng Nội vụ quận 2

Phòng Nội vụ quận 2 thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức đối với các vị trí việc làm: Quản lý văn thư - lưu trữ (02), công nghệ thông tin (01), Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (01), Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên (01), Quản lý thi đua - khen thưởng (01)

 

Phòng Nội vụ quận 2 thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức đối với các vị trí việc làm sau:

1. Vị trí việc làm:

Stt

Tên vị trí việc làm

Số lượng cần tuyển

Trình độ chuyên môn

Yêu cầu về trình độ khác

1

Quản lý văn thư - lưu trữ

02

Tốt nghiệp Đại học: Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

2

Cải cách hành chính

01

Tốt nghiệp Đại học: Công nghệ thông tin (ưu tiên chuyên ngành hệ thống thông tin phần mềm; Kỹ thuật phần mềm; khoa học máy tính)

3

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

01

Tốt nghiệp Đại học: Hành chính, Luật, Nội vụ

 

4

Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

 

01

Tốt nghiệp Đại học: Hành chính, Luật, Nội vụ

5

Quản lý thi đua - khen thưởng

01

Tốt nghiệp Đại học: Kế toán

2. Yêu cầu chung:

a) Có Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức của thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp là viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh: hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Trường hợp là cán bộ, công chức của các tỉnh, thành phố khác: có chồng (hoặc vợ) hiện đang có công việc ổn định (01 năm trở lên) tại tổ chức có tư cách pháp nhân và thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ quận 2, 45 Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Điện thoại: (028) 37470542 hoặc 0909461756, gặp bà Diễm Hương.


 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vị trí việc làm: Quản lý văn thư - lưu trữ

- Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của thành phố đối với các cơ quan, tổ chức ở quận và phường theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp quận để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (Phòng Nội vụ).

2. Vị trí việc làm: Cải cách hành chính

- Trình Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

- Trình Ủy ban nhân dân quận các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn quận;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định;

- Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai phần mềm ứng dụng, hiểu biết về các thiết bị công nghệ thông tin: máy vi tính, máy scan, camera, điện thoại, máy chiếu…

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (Phòng Nội vụ).

3. Vị trí việc làm: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức phường theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường và những người hoạt động không chuyên trách ở phường theo quy định.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (Phòng Nội vụ).

4. Vị trí việc làm: Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân phường theo quy định;

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của quận theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn quận theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (Phòng Nội vụ).

5. Vị trí việc làm: Quản lý thi đua - khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thi đua - khen thưởng  quận;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (Phòng Nội vụ).

 


Số lượt người xem: 1629    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm