Tin Vắn 09 Tháng Tư 2015 8:00:00 SA

Thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ quận 2 năm 2015 với nội dung như sau:

1. Thực hiện rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020” tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 đã đề ra. Chú trọng thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục và đào tạo... Trong đó bổ sung thêm 1 chỉ tiêu thuộc mục tiêu 1 và 2 chỉ tiêu thuộc mục tiêu 6, như sau:
1.1. Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị:
Nội dung chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên là nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
Giải pháp: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, phòng Nội vụ quận và các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, thúc đẩy việc giới thiệu, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm nhân sự nữ vào các vị trí cán bộ chủ chốt của các ban ngành đoàn thể quận, phường. 
1.2. Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán có điều kiện hòa nhập cộng đồng:
a. Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. 
Nội dung chỉ tiêu: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 02 lần vào năm 2015 và xuống 1,5 lần vào năm 2020.
Giải pháp: Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn 2, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê quận, các đơn vị đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân phường:
- Phối hợp triển khai thực hiện lồng ghép nội dung này vào phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”.
- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 49–CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, trong đó bổ sung và nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp từng nhóm đối tượng dân cư, nâng cao nhận thức của người dân và huy động cộng đồng tham gia ngăn ngừa ban đầu bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới; đồng thời, tuyên truyền kiến thức về tiền hôn nhân cho thanh niên trong độ tuổi kết hôn, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.
- Phát triển các mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, kịp thời tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới. 
b. Hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán có điều kiện hòa nhập cộng đồng.
Nội dung chỉ tiêu: Từ năm 2015 trở đi, 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
Giải pháp: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận chủ trì phối hợp với Công an, phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn 2, các đơn vị đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân phường:
- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về các vấn đề có liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em và kỹ năng tự bảo vệ phòng tránh nguy cơ bị buôn bán.
- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán được tiếp cận với các cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ về giáo dục và giới thiệu vay vốn tín dụng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người.
2. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới:
2.1. Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới: 
- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, gia đình thông qua các hình thức như: lễ phát động, áp phích, băng rôn, xe hoa,… nhằm tạo ra nhiều kênh thông tin tuyên truyền đến với nhiều kênh thông tin tuyên truyền đến với nhiều nhóm đối tượng sinh sống trên địa bàn quận.
- Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang các ngành, các cấp; học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người lao động và người dân trên địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Tổ chức lồng ghép trong Lễ tổ chức mitting, diễu hành xe hoa hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Vì trẻ em và tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2015.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí quận.
2.2. Hội thi đội, nhóm tuyên truyền viên giỏi về bình đẳng giới:
- Nội dung thi: Luật bình đẳng giới và Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực: chính trị và y tế.
- Hình thức thi: Diễn kịch, thơ, văn nghệ, vè, hỏi - đáp.
- Đối tượng tham gia: Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang các ngành, các cấp; học sinh, sinh viên, người dân, người lao động, … đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2015.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của thành phố cấp.
2.3. Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. 
- Hình thức thực hiện: Tổ chức các buổi họp, hội nghị, …; thực hiện pano, áp phích; đưa tin trên bản tin và trang website quận, bài phát thanh trên loa.
- Đối tượng tham gia: Các cấp lãnh đạo, công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức từ quý 2/2015 đến quý 4/2015.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí địa phương.
3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới: 
3.1. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng hoạt động bình đẳng giới cho các đơn vị, phường. 
- Hình thức thực hiện: Hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách, diễn đàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm,… 
- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới các cấp; cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cơ quan, đơn vị,…
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức từ quý 2/2015 đến quý 4/2015.
- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí quận.
3.2. Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đối với các đơn vị được giao chủ trì để chuẩn bị tổng kết thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.
3.3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ ở các ngành, các cấp theo quy định hiện hành; đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp quận.
 
Nguồn VPUB
 

Số lượt người xem: 2080    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm