Tin Vắn 27 Tháng Tư 2015 4:55:00 CH

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2015

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2015 và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; Ủy ban nhân dân quận 2 triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn quận 2 năm 2015 với 07 nội dung cơ bản sau:

         Thứ nhất, Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức:

- Sửa đổi, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (sau khi có hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Thẩm định, điều chỉnh, hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế; xác định rõ số lượng công chức, viên chức làm việc phù hợp thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, về đổi mới phương thức bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Đảm bảo thực hiện tốt Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý theo Quyết định số 1453-QĐ/QU ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Quận ủy.

Thứ ba, về đổi mới sơ tuyển công chức và tuyển dụng viên chức:

- Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Từ ngày 05 tháng 9 năm 2014, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. Việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được thực hiện trong thời gian 01 năm trong chờ tiến hành xét tuyển viên chức theo quy định (theo Công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ).

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác sơ tuyển theo Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu, đáp án phục vụ tuyển dụng viên chức.

- Việc sơ tuyển công chức, tuyển dụng viên chức đảm bảo yêu cầu:

+ Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

+ Phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh. Các đơn vị phải thực hiện công khai về nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin theo quy định.

+ Phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ, yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu công việc của vị trí việc làm cần tuyển.

Thứ tư, về đổi mới phương thức đánh giá công chức, viên chức:

- Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

- Thực hiện nghiêm việc cho thôi việc, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ gắn với việc đánh giá công chức theo quy định.

Thứ năm, về nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động công vụ:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra đột xuất về thái độ, tác phong, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi công tác tại từng cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về chuyển đổi, điều động, bổ nhiệm từ viên chức sang công chức.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm rà soát lại việc thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với người đã được xác định là viên chức tại đơn vị mình.

Thứ sau, về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ:

- Khẩn trương cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ trong công tác quản lý và thực hiện chính sách theo Điều 8 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2015, đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị của quận phải cập nhật đầy đủ các nội dung, thông tin của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

- Góp ý hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ điện tử; nghiên cứu thực hiện áp dụng cơ sở dữ liệu vào việc giải quyết nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức; phát huy hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ điện tử trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý và khai thác hồ sơ điện tử của cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND.

- Kiểm tra và thực hiện sử dụng hộp thư điện tử (Email), trang thông tin điện tử (Website), phần mềm quản lý văn bản điện tử trong hoạt động công vụ; tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước phải sử dụng Email do Thành phố cấp (hòm thư @tphcm.gov.vn) trong thực thi công vụ, trao đổi thông tin công việc, nhất là các cán bộ, công chức giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; không sử dụng Email công cộng (Yahoo mail, Gmail…) trong hoạt động công vụ.

Thứ bảy, về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của từng vị trí công tác (kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi ứng xử); chú trọng đào tạo các kỹ năng thực tế phù hợp với chuyên môn cụ thể của cán bộ, công chức gắn với yêu cầu vị trí công tác, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo hướng đào tạo phải gắn với đánh giá hiệu quả, kết quả đạt được thông qua kiểm tra cuối khóa, khảo sát sự tiếp thu của học viên.

cchc (NV)


Số lượt người xem: 2692    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm