Tin Vắn 10 Tháng Năm 2015 11:50:00 CH

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015

 Thực hiện Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2014; đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 13633/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính gắn liền với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và Chương trình số 16-CTr/QU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Quận ủy về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn năm 2015 với các nội dung cụ thể:

Một là, về cải cách thể chế:

- Xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạp pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, về cải cách thủ tục hành chính:

- Công khai, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định tại Đề án 30 và tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

- Duy trì và mở rộng triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết công việc của tổ chức và công dân, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” với một đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận 2 do Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm quản lý chung.

- Thực hiện Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố. Thường xuyên chủ động rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức (qua phản ánh trên báo chí, hội nghị doanh nghiệp, website quận...) để phân loại, chuyển các đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thực hiện công khai kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên website quận 2.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo thủ tục hành chính đã được thành phố công bố.

- Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân nhân dân quận, phường.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ba là, về tổ chức bộ máy:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố. Rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị, hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với lĩnh vực quản lý, điều hành.

- Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các cơ quan chuyên môn, theo đó, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; giao định mức chỉ tiêu biên chế tự chủ cho các khối hành chính, sự nghiệp và 11 phường năm 2015.

- Thực hiện phân hạng trường cho các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2015 - 2016.

- Thực hiện công tác cán bộ đối với các bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Ủy ban nhân dân 11 phường (tập trung tham mưu bố trí, sắp xếp đối với các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo kết quả đánh giá cán bộ năm 2014 và đến hạn bổ nhiệm lại trong năm 2015).

Bốn là, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách công vụ năm 2015, nhất là trách nhiệm thực thi công vụ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quận, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác cải cách hành chính. Nơi nào để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, làm sai quy định, bổ túc hồ sơ ngoài quy định, trả hồ sơ nhiều lần, thì xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đó.

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. Chọn cử đào tạo sau đại học đối với các cán bộ đương nhiệm và quy hoạch, các công chức trẻ có triển vọng, tập trung vào một số lĩnh vực như quản lý đô thị, đất đai, dự án, môi trường, kinh tế, hành chính, luật, giáo dục, y tế…

- Tiếp tục phối hợp Học viện Cán bộ thành phố tổ chức các lớp đào tạo trung cấp chính trị - hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức quận, phường từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị quận theo mục tiêu đã đề ra (dự kiến tổ chức 02 lớp, 150 người). Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng như kỹ năng lãnh đạo quản lý, giao tiếp ứng xử nơi công sở, soạn thảo văn bản, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, quản lý trật tự đô thị, quản lý và bảo vệ môi trường…, dự kiến tổ chức 50 lớp bồi dưỡng với khoảng hơn 1.000 người tham dự.

- Thực hiện công tác kiểm tra công vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ các cơ quan hành chính để phát hiện, kịp thời phòng ngừa các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng.

Năm là, về cải cách tài chính công:

- Đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa đối với các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không nhất thiết sử dụng vốn ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Sáu là, về hiện đại hóa nền hành chính:  

- Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, triển khai thực hiện Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 – 2015.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 666/KHLT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận với Sở Thông tin và Truyền thông về thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận 2 giai đoạn 2012 - 2015.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình số 16-CTr/QU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Quận ủy về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

- Đảm bảo đồng bộ, kết nối giữa phần mềm ứng dụng triển khai tại Ủy ban nhân dân các phường và cơ sở dữ liệu chung của quận (Ủy ban nhân dân các phường xây dựng các phần mềm phải đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu của quận và các phường khác để tăng tính khả thi, hiệu quả và tính ứng dụng của phần mềm); 100% các loại văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, phường thông qua mạng điện tử.

- Mở rộng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, cụ thể: phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành; phần mềm quản lý địa bàn dân cư; phần mềm xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch.

- Bổ sung các phân hệ phần mềm để hoàn chỉnh hệ thống phần mềm thuộc lĩnh vực hồ sơ hành chính: phần mềm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường; phần mềm nhắn tin báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tự động.

- Thực hiện việc xây dựng kho dữ liệu tập trung kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung: cơ sở dữ liệu đất đai nền bản đồ địa chính số, cơ sở dữ liệu hồ sơ bồi thường, cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu quản lý dân cư… 

- Tiếp tục thực hiện thí điểm áp dụng chữ ký số tại Ủy ban nhân dân quận và vận hành chính thức liên thông kết nối hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc đến Sở Ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện bạn (nếu có). Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh cho người dùng đầu cuối; bảo mật khi sử dụng máy vi tính và mạng máy tính; về mã nguồn mở.

- Đảm bảo 100% các đơn vị có tin đăng tải trên website quận 2, nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hoàn thiện, nhân rộng mô hình khảo sát lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp bằng hệ thống điện tử, cụ thể, triển khai phần mềm khảo sát, lấy ý kiến của người dân, dloanh nghiệp áp dụng tại Ủy ban nhân dân các phường.

- Đa đạng hóa hình thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt các trường hợp chậm trễ, trên trang thông tin Một cửa điện tử của đơn vị để cá nhân, tổ chức giám sát việc thực hiện.

- Thực hiện việc kiểm soát, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính trên phần mềm ứng dụng theo quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt công khai.

Bảy là, về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

- Tổ chức bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, cẩm nang, tờ gấp thông tin về cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

- Duy trì đăng tải tin bài trên các chuyên mục dành riêng về công tác cải cách hành chính trên website quận, công khai các thủ tục hành chính, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn quận…, nhất là giới thiệu mô hình về cải cách hành chính.

 

- Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác hành chính.

Nguồn: P. Nội vu (cchc_Thuy)

 


Số lượt người xem: 2621    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm