Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 12 Tháng Ba 2015 10:45:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc thiểu số

(Website Quận 2) - Ủy ban nhân dân Quận 2 vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2015, với các nội dung như sau: 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp quận, Trung tâm Văn hóa quận, Ủy ban nhân dân phường Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
Phổ biến sâu rộng về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015; Tập trung tuyên truyền thành tựu về các mặt, các lĩnh vực của chính quyền, phát động các giới đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký công trình, sáng kiến, cải tiến chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận; Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa chủ đề năm an toàn giao thông; Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm.
 
2. Phòng Tư pháp quận có trách nhiệm chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa quận và Ủy ban nhân dân phường Tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hội thi, các lớp tập huấn:
Nội dung, hình thức và các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Năm 2015, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là: Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Pháp lệnh dân số, Luật Việc làm 2013, các chính sách xây dựng - phát triển nông thôn mới được triển khai tại Thành phố, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ...
Tập trung tuyên truyền về Chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ đến năm 2020; kế hoạch thực hiện chương trình hành động Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 theo Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác dân tộc, Quyết định hợp nhất Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt Hội, Đoàn, lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các chương trình khác như: hoạt động ngày lễ, hội, sinh hoạt truyền thống, chương trình vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ.
Phát động và tổ chức vòng loại hội thi Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu lần II và hội thi tìm hiểu pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức chấm điểm các bài tham gia hội thi, qua đó chọn lọc 5 bài xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp thành phố. 
Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của quận và phường. Đặc biệt, gắn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xây dựng kế hoạch thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012; chú trọng đến đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí (theo Luật Trợ giúp pháp lý) như: người nghèo, người có công với cách mạng, người già neo đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa.
Thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày 9/11 hằng năm) thông qua các hình thức như: tổ chức hội thi, diễn tiểu phẩm, tòa án giả định, tư vấn pháp luật... cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Tăng cường phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số; phát hiện kịp thời người dân tộc thuộc diện trợ giúp pháp lý và có nhu cầu trợ giúp pháp lý để hướng dẫn họ hoặc người đại diện hợp pháp về các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, địa chỉ tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương để được hưởng trợ giúp pháp lý.
Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số và văn bản số 534/TGPL-HCTH ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống cần tổ chức các buổi tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận thông qua việc phát huy lực lượng tuyên truyền viên người dân tộc tại cơ sở  hoặc mời báo cáo viên đến tuyên truyền.
 
3. Phòng Nội vụ quận cần chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phòng Tư pháp quận và Ủy ban nhân dân phường Tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước đồng bào dân tộc thiểu số chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm 2015:
Tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào dân tộc thiểu số; tôn vinh, biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền về văn hóa, tập tục truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; hưởng ứng các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”...
Xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật từ quận đến phường trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ là người dân tộc thiểu số từ đó phát huy vai trò lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm và phản ánh tâm tư nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tham mưu đề xuất chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và hỗ trợ trợ viên pháp lý là người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc thiểu số có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
 
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phòng Tư pháp quận, Trung tâm Văn hóa quận và Ủy ban nhân dân phường:
Lồng ghép việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số với các hoạt động của chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn quận để huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý.
Tăng cường tuyên truyền và thực hiện các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc của thành phố như: chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình nước sạch cho người dân.
 
5. Trung tâm Văn hóa quận được giao chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn như:
Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động phát huy, bảo tồn văn hóa dân tộc nhân kỷ niệm ngày 3/2, 30/4, 19/5, các dịp lễ tết, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc; đóng góp các tiết mục văn hóa văn nghệ; các bài viết về văn hóa, văn học, nghệ thuật của các dân tộc do quận phát động; tham gia tốt Liên hoan văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong năm 2015.
Tham mưu tổ chức triển lãm, giới thiệu các hình ảnh, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần vào sự hội nhập và phát triển của quận trong các năm qua đồng thời chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận.
Đa dạng hóa các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: sách pháp luật, bản tin quận, tờ rơi, tờ bướm, đĩa hình, đĩa tiếng, băng rôn, khẩu hiệu... Tăng cường nội dung giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng. 
Bố trí các tiết mục văn hóa, nghệ thuật dân tộc thiểu số trong các chương trình văn hóa nghệ thuật chung của quận nhân các dịp lễ, tết nhằm quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đến rộng rãi nhân dân trong toàn quận.
 
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số như:
Tổ chức ít nhất mỗi quý một lần giao ban dư luận xã hội nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận; kịp thời thông tin, báo cáo dư luận xã hội đầy đủ về cho Ban Dân tộc Thành phố. Phối hợp Ban Dân tộc thực hiện các chuyên đề chuyên sâu nắm bắt tình hình và xử lý dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Kịp thời phản ảnh tình hình công tác dân tộc và các hoạt động của đồng bào dân tộc tại địa bàn quận bằng các bài viết tin kèm ảnh có chú thích, ít nhất mỗi tháng 01 tin có chất lượng cho Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc thành phố.
Theo dõi, nắm bắt tình hình xét cấp (không thu tiền) các ấn phẩm báo, tạp chí trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
7. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cần chủ trì phối hợp phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Ủy ban nhân dân phường:
Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên cập nhật, khai thác thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; tình hình hoạt động trên các lĩnh vực của đồng bào dân tộc thiểu số trên trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc Thành phố.
Hoàn thiện việc đặt thông tin, hộp tin và cập nhật thông tin, tài liệu liên quan đến quyền được trợ giúp pháp lý của đồng bào bằng tiếng dân tộc thiểu số tại nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo người dân tộc thiểu số được tiếp cận pháp luật và dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
 
8. Phòng giáo dục và đào tạo quận có trách nhiệm chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp quận, Ủy ban nhân dân phường: Thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer từ cấp mẫu giáo đến trung học phổ thông từ năm học 2013-2014 đến hết năm học 2019-2020; chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên dân tộc thuộc diện nghèo và cận nghèo giai đoạn 2014- 2015.
 
9. Phòng Y tế quận cần chủ trì phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, phòng Tư pháp quận, Ủy ban nhân dân phường: Chính sách hỗ trợ 30% phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số; các đợt chăm lo, thăm hỏi các giới đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...
 
10. Phòng Kinh tế quận phải chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp quận, Ủy ban nhân dân phường: Tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc khuyến khích, tạo điều kiện, huy động sự tham gia, đóng góp của các nguồn lực xã hội, cộng đồng dân tộc (các tổ chức hội quán, hội đoàn, cơ sở tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số) vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Nguồn VPUB
 

Số lượt người xem: 3624    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm